Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22660161

VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA GELNICA


 1. ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a verejného poriadku na území mesta - ZRUŠENÉ
 2. trhový poriadok - ZRUŠENÉ
 3. o určení náležitostí platového poriadku – ZRUŠENÉ
 4. o miestnych poplatkoch v meste Gelnica - ZRUŠENÉ
 5. o podmienkach podnikania v kat. území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 6. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 1993 - ZRUŠENÉ
 7. o miestnych poplatkoch - ZRUŠENÉ
 8. o stanovení poplatku za užívanie verejného priestranstva prevádzkovateľmi osobných a nákladných automobilov trvalo stojacich na kat. území mesta - ZRUŠENÉ
 9. o vlastníctve komunálnych bytov a nebytových priestorov - ZRUŠENÉ
 10. zásady prideľovania mestských bytov v meste Gelnica - ZRUŠENÉ
 11. ktorým sa určujú cestovné náhrady primátorovi mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 12. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 1994 - ZRUŠENÉ
 13. o ambulantnom predaji na území mesta Gelnica – Trhový poriadok - ZRUŠENÉ
 14. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov - ZRUŠENÉ
 15. o určení náležitostí platového poriadku - ZRUŠENÉ
 16. o podmienkach podnikania v meste Gelnica - ZRUŠENÉ
 17. o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 18. /1994 – o stanovení poplatku za poskytovanie údajov z mapového informačného systému prepojených s digitálnou mapou v grafickom systéme Kokeš - ZRUŠENÉ
 19. o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou - ZRUŠENÉ
 20. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 1995 - ZRUŠENÉ
 21. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v Gelnici - ZRUŠENÉ
 22. /1996 – o podiele bytov, ktoré mesto Gelnica ponechá vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre slabšie sociálne vrstvy svojich obyvateľov
 23. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 1996 - ZRUŠENÉ
 24. /1996 – o mestskej polícií
 25. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 1997 - ZRUŠENÉ
 26. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 1998 - ZRUŠENÉ
 27. – fond rozvoja bývania mesta Gelnica
 28. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach -ZRUŠENÉ
 29. o určovaní podmienok vedenia volebnej kampane vo voľbách do NR SR a orgánov samosprávy obcí - ZRUŠENÉ
 30. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na rok 1999 - ZRUŠENÉ
 31. – o systéme plateného parkovania v meste Gelnica - ZRUŠENÉ
 32. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2000 - ZRUŠENÉ
 33. /1999 – ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu sídelného útvaru mesta Gelnica
 34. o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 35. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2001- ZRUŠENÉ
 36. ktorým sa vydáva zoznam utajovaných skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti mesta - ZRUŠENÉ
 37. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2002 - ZRUŠENÉ
 38. o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov - ZRUŠENÉ
 39. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2003 - ZRUŠENÉ
 40.  – o stanovení podmienok chovu, držania a ochrany zvierat, v súvislosti so zabezpečením ochrany životného prostredia a zdravého spôsobu života obyvateľov mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 41. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 42. ktorým sa stanovujú zásady prideľovania mestských bytov v meste Gelnica - ZRUŠENÉ
 43. o odpadoch - ZRUŠENÉ
 44. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností - ZRUŠENÉ
 45. o poskytovaní dotácie a návratnej finančnej výpomoci právnickým a fyzickým osobám na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 46. /2004 – ktorým sa určujú ďalšie výstrojné súčiastky príslušníkov mestskej polície
 47. o podmienkach podnikania v meste Gelnica - ZRUŠENÉ
 48. /2004 – o určení spoločného školského obvodu Základnej školy v Gelnici, ktorej zriaďovateľom je mesto Gelnica
 49. o miestnych daniach na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 50. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 51. o dani z nehnuteľností - ZRUŠENÉ
 52. o miestnych daniach na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 53. o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 54. o poskytovaní dotácií -ZRUŠENÉ
 55. /2007 – o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Gelnica
 56. /2007 – o podmienkach podnikania
 57. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach - ZRUŠENÉ
 58. Trhový poriadok - ZRUŠENÉ
 59. o dani z nehnuteľností - ZRUŠENÉ
 60. o miestnych daniach na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 61. – o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia - ZRUŠENÉ
 62. /2008 – o záväznej časti Územného plánu mesta Gelnica s premietnutím Zmien a doplnkov č. 1
 63. o dani z nehnuteľností - ZRUŠENÉ
 64. o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole – Grundschule v Gelnici - ZRUŠENÉ
 65. o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Gelnica, výšky nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Gelnica a o zriadení vecného bremena - ZRUŠENÉ
 66. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 67. –  o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Gelnica a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - ZRUŠENÉ
 68. /2010 - o určení postupu a podmienok pri poskytovaní opatrovateľskej služby a o určení výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Meste Gelnica
 69. - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- ZRUŠENÉ
 70. /2011 - Prevádzkový poriadok pohrebiska
 71. /2012 -  o tvorbe a použití fondu údržby a opráv bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
 72. / 2011 -  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území Mesta Gelnica
 73.  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ZRUŠENÉ
 74. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ZRUŠENÉ
 75. o dani z nehnuteľností - ZRUŠENÉ
 76. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 77. / 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Gelnica
 78. / 2013 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
 79. /2013 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Gelnica, výšky nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Gelnica a o zriadení vecného bremena
 80. o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia - ZRUŠENÉ
 81. /2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Gelnica
 82. /2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach
 83. /2014 TRHOVÝ  PORIADOK
 84. /2014 o miestnych daniach na území mesta Gelnica
 85. o dani z nehnuteľností - ZRUŠENÉ
 86. /2015 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
 87. /2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 88. / 2016 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách v meste Gelnica
 89. o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 90. /2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v Gelnici
 91. /2016 o organizácii miestneho referenda
 92. /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Gelnica
 93. /2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia ZRUŠENÉ
 94. /2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na  území Mesta Gelnica
 95. /2017o zavedení a poskytovaní elektronických služieb   
 96. / 2018  o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Gelnica
 97. /2018 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Gelnica
 98. /2018 Prevádzkový poriadok verejných ihrísk
 99. /2018 o dani z nehnuteľností
 100. /2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

20.10.2019
Úvodná stránka