Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

18807073

VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA GELNICA


 1. – ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a verejného poriadku na území mesta - ZRUŠENÉ
 2. – trhový poriadok - ZRUŠENÉ
 3. – o určení náležitostí platového poriadku – ZRUŠENÉ
 4. – o miestnych poplatkoch v meste Gelnica - ZRUŠENÉ
 5. – o podmienkach podnikania v kat. území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 6. – o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 1993 - ZRUŠENÉ
 7. – o miestnych poplatkoch - ZRUŠENÉ
 8. – o stanovení poplatku za užívanie verejného priestranstva prevádzkovateľmi osobných a nákladných automobilov trvalo stojacich na kat. území mesta - ZRUŠENÉ
 9. – o vlastníctve komunálnych bytov a nebytových priestorov - ZRUŠENÉ
 10. – zásady prideľovania mestských bytov v meste Gelnica - ZRUŠENÉ
 11. – ktorým sa určujú cestovné náhrady primátorovi mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 12. – o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 1994 - ZRUŠENÉ
 13. – o ambulantnom predaji na území mesta Gelnica – Trhový poriadok - ZRUŠENÉ
 14. – o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov - ZRUŠENÉ
 15. – o určení náležitostí platového poriadku - ZRUŠENÉ
 16. – o podmienkach podnikania v meste Gelnica - ZRUŠENÉ
 17. – o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 18. – o stanovení poplatku za poskytovanie údajov z mapového informačného systému prepojených s digitálnou mapou v grafickom systéme Kokeš
 19. – o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou - ZRUŠENÉ
 20. – o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 1995 - ZRUŠENÉ
 21. – o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v Gelnici - ZRUŠENÉ
 22. – o podiele bytov, ktoré mesto Gelnica ponechá vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre slabšie sociálne vrstvy svojich obyvateľov
 23. – o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 1996 - ZRUŠENÉ
 24. – o mestskej polícií
 25. – o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 1997 - ZRUŠENÉ
 26. – o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 1998 - ZRUŠENÉ
 27. – fond rozvoja bývania mesta Gelnica
 28. – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach -ZRUŠENÉ
 29. – o určovaní podmienok vedenia volebnej kampane vo voľbách do NR SR a orgánov samosprávy obcí - ZRUŠENÉ
 30. – o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na rok 1999 - ZRUŠENÉ
 31. – o systéme plateného parkovania v meste Gelnica
 32. – o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2000 - ZRUŠENÉ
 33. – ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu sídelného útvaru mesta Gelnica
 34. – o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 35. – o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2001- ZRUŠENÉ
 36. – ktorým sa vydáva zoznam utajovaných skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti mesta - ZRUŠENÉ
 37. – o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2002 - ZRUŠENÉ
 38. – o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov - ZRUŠENÉ
 39. –o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2003 - ZRUŠENÉ
 40. 40 – o stanovení podmienok chovu, držania a ochrany zvierat, v súvislosti so zabezpečením ochrany životného prostredia a zdravého spôsobu života obyvateľov mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 41. – ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 42. – ktorým sa stanovujú zásady prideľovania mestských bytov v meste Gelnica - ZRUŠENÉ
 43. – o odpadoch - ZRUŠENÉ
 44. – o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností - ZRUŠENÉ
 45. – o poskytovaní dotácie a návratnej finančnej výpomoci právnickým a fyzickým osobám na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 46. – ktorým sa určujú ďalšie výstrojné súčiastky príslušníkov mestskej polície
 47. – o podmienkach podnikania v meste Gelnica - ZRUŠENÉ
 48. – o určení spoločenského školského obvodu Základnej školy v Gelnici, ktorej zriaďovateľom je mesto Gelnica
 49. – o miestnych daniach na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 50. – o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 51. – o dani z nehnuteľností - ZRUŠENÉ
 52. – o miestnych daniach na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 53. – o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 54. – o poskytovaní dotácií -ZRUŠENÉ
 55. – o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Gelnica
 56. – o podmienkach podnikania
 57. – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach - ZRUŠENÉ
 58. – Trhový poriadok - ZRUŠENÉ
 59. – o dani z nehnuteľností - ZRUŠENÉ
 60. – o miestnych daniach na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 61. – o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia - ZRUŠENÉ
 62. – o záväznej časti Územného plánu mesta Gelnica s premietnutím Zmien a doplnkov č. 1
 63. – o dani z nehnuteľností - ZRUŠENÉ
 64. – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole – Grundschule v Gelnici - ZRUŠENÉ
 65. – o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Gelnica, výšky nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Gelnica a o zriadení vecného bremena - ZRUŠENÉ
 66. – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 67. –  o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Gelnica a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - ZRUŠENÉ
 68. - o určení postupu a podmienok pri poskytovaní opatrovateľskej služby a o určení výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Meste Gelnica
 69. - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- ZRUŠENÉ
 70. - Prevádzkový poriadok pohrebiska
 71.  o tvorbe a použití fondu údržby a opráv bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
 72.  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území Mesta Gelnica
 73.  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ZRUŠENÉ
 74. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ZRUŠENÉ
 75. o dani z nehnuteľností - ZRUŠENÉ
 76. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Gelnica - ZRUŠENÉ
 77. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Gelnica
 78. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
 79. o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Gelnica, výšky nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Gelnica a o zriadení vecného bremena

 80. o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia - ZRUŠENÉ

 81. o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Gelnica

 82.  O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach

 83.  TRHOVÝ  PORIADOK

 84. o miestnych daniach na území mesta Gelnica

 85. o dani z nehnuteľností - ZRUŠENÉ

 86. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

 87. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 88. ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách v meste Gelnica
 89. o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Gelnica - ZRUŠENÉ

 90. o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v Gelnici
 91. o organizácii miestneho referenda

 92. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Gelnica

 93. o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 94. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na  území Mesta Gelnica

    96.  o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Gelnica

    97. o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Gelnica

    98. Prevádzkový poriadok verejných ihrísk

    99. o dani z nehnuteľností

 


 

dnes je: 21.1.2019

meniny má: Vincent

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

21.1.2019
Úvodná stránka