Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22589339

Rekonštrukcia materskej školy v meste Gelnica

logá projektu

 

Názov projektu:                       Rekonštrukcia materskej školy v meste Gelnica

Operačný program:                    Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:        Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                             Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny 

                                                  Slovenskej  republiky

Sprostredkovateľský orgán:       Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prioritná os:                               6 Technická vybavenosť  v obciach s prítomnosťou

                                                   marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:                     6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a  

                                                   sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v   

                                                   mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ:                           6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu

                                                   vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Kód výzvy:                                  OPLZ-PO6-SC612-2016-1a

Kód projektu:                              312061M786

Typ projektu:                               dopytovo orientovaný

 

Plánovaná doba realizácie projektu:     04/2018 – 12/2020

Celkové oprávnené výdavky:                 249 809,30 EUR

Výška NFP:                                             237 318,83 EUR

Spolufinancovanie:                               12 490,47 EUR

 

Opis projektu:

Predmetom predkladaného projektu je rozšírenie kapacít materskej školy nachádzajúcej sa na ulici Slovenská 49 v Gelnici. Súčasná kapacita materskej školy je 55 detí, ktoré sú rozdelené do dvoch tried. Problémom však je, že nie sú vytvorené dostatočné priestory a v budúcnosti nedokážeme zabezpečiť predprimárne vzdelávanie všetkým jej potencionálnym záujemcom.

 

Hlavný cieľ projektu:

Zabezpečiť kvalitný prístup k výchovno-vzdelávaciemu procesu deťom v predškolskom veku prostredníctvom rekonštrukcie a rozšírenia kapacity materskej školy v meste Gelnica.

Špecifické ciele projektu:

  1. Zabezpečiť dostatočnú kapacitu predškolského zariadenia.
  2. Vytvoriť atraktívne prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí.
  3. Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole, špeciálnym dôrazom na marginalizované rómske komunity.
  4. Zaviesť do výchovno-vzdelávacieho procesu inkluzívne vzdelávanie.

 

Očakávané výsledky projektu:

Projekt svojím obsahom vytvára také výstupy, ktoré budú dobrým základom pre naplnenie hlavného cieľa, t. j.: Zabezpečiť kvalitný prístup k výchovno-vzdelávaciemu procesu deťom v predškolskom veku prostredníctvom rekonštrukcie a rozšírenia kapacity materskej školy v meste Gelnica.

Vytvoria sa optimálne podmienky a zabezpečí sa kvalitný prístup ku výchovno-vzdelávaciemu procesudeťom v predškolskom veku.

Očakávaným výsledkom projektu je zrekonštruovaná materská škola s novým interiérovým vybavením, ktoré spĺňa súčasné moderné požiadavky materskej školy. Pozitívne dopady sa neprejavia len po ukončení investičnej časti realizácie projektu, ale  najmä v dlhodobom horizonte, nakoľko materská škola bude mať dostatočnú kapacitu. Rekonštrukciou objektu dosiahneme zníženie emisií skleníkových plynov, ročná spotreba energie bude nižšia a tým sa znížia aj náklady na jej prevádzku.

Odkazy na webové sídla:

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.minv.gov.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

 

                 

Tento projekt sa realizuje  vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Foto:

Stav pred rekonštrukciou:

budova škôlky


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

15.10.2019
Úvodná stránka