Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22576514

Primátor mesta Gelnica

Ing. Dušan Tomaško, MBAprimator

Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie 4

tel. č. +421-53-4814 100

email: primator@gelnica.sk

 

Primátor mesta Gelnica Ing. Dušan Tomaško, MBA oznamuje občanom, že každý utorok v čase od 09:00 hod. – do 11:00 hod. a každú stredu v čase od 13:30 hod. – do 15:30 hod. bude prijímať podnety, sťažnosti,návrhy od občanov.

Žiadame Vás, aby ste sa vopred nahlásili na sekretariáte primátora mesta.

 

Sekretariát primátora mesta

Sekretárka: Andrea Vargová       

Banícke námestie č. 4

056 01 Gelnica

 

tel: 053/  4821 294, 4814 100, 101

e-mail:  sekretariat@gelnica.sk, info@gelnica.sk, andrea.vargova@gelnica.sk

 

Úradné hodiny:

Od 01.08.2019 zmena úradných hodín na MsÚ:

Pondelok            07:30 - 12:00 – 13:00 - 14:30  

Utorok                 07:30 - 12:00 – 13:00 - 14:30  

Streda                 07:30 - 12:00 – 13:00 - 15:30  

Štvrtok                 07:30 - 12:00 – 13:00 - 14:30

Piatok                  07:30 - 12:00 – 13:00 - 13:30   

Vo štvrtok od 13:00 budú nestránkové hodiny, okrem pokladne MsÚ.

                                                                                       


  • Predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.
  • Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
  • Primátor mesta vykonáva právne úkony vo všetkých veciach vymedzených zákonom.  V majetkovoprávnych, pracovnoprávnych a administratívnoprávnych vzťahoch za primátora môžu vykonávať právne úkony aj iné osoby na základe splnomocnenia, vrátane zástupcu primátora a poslanca dlhodobo plne uvoľneného na výkon funkcie v rozsahu ich splnomocnenia a na základe poverenia aj zamestnanci mesta v rozsahu ich poverenia. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca Mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
  • Primátor mesta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neustanovuje inak  a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva zákonom stanovené úlohy samosprávy a prenesené úlohy štátnej správy,
c) zastupuje mesto navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
e) uchováva vlajku mesta a pečať mesta,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta.
g) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta podľa osobitného predpisu, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu

  • Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa osobitného predpisu. Toto svoje rozhodnutie pred pozastavením musí prerokovať v mestskej rade, avšak uznesením mestskej rady nie je viazaný. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

15.10.2019
Úvodná stránka