Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22623004

Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta

Mesto Gelnica zverejňuje v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov - § 5, odsek 6, informácie o prevode nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta.


 

Rok 2011

Označenie nehnuteľnosti:

  • samostatne stojaci prízemný objekt – sklad č.   222 stojaci na parcele reg. KN C č. 452/10 s príslušenstvom a   parcela reg. KN C č. 452/10.

Katastrálne územie: Gelnica

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 14.09.2011

Právny titul: Notárska zápisnica o vykonaní dobrovoľnej dražby v zmysle zákona                                 527/20002  Z.z.

Nadobúdateľ: Ján Rešovský, Mníšek nad Hnilcom


 

Rok 2012

Označenie nehnuteľnosti:

  • jednoizbový byt č. 2  na prízemí bytového domu, súpisné číslo: 1202, na ul. SNP č. 8

Katastrálne územie: Gelnica

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 20.12.2012

Právny titul: Notárska zápisnica o vykonaní dobrovoľnej dražby v zmysle zákona                                 527/20002  Z.z.

Nadobúdateľ:  Anna Kakalejčíková,  Gelnica

 

Označenie nehnuteľnosti:

  • stavba s.č. 118  Dom služieb  v Gelnici  nachádzajúca sa na Hlavnej ulici č. 29  v Gelnici  a pozemok  parcela CKN č. 934/2

Katastrálne územie: Gelnica

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 31.12.2012

Právny titul: Notárska zápisnica o vykonaní dobrovoľnej dražby v zmysle zákona                                 527/20002  Z.z.

Nadobúdateľ:  VAMAX-TRADE, s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce

                            IČO: 45 709 173


 

Rok 2013

Označenie nehnuteľnosti:

  • Pozemok – parcela C KN č. 416/33 o výmere 6473 m2 – ostatné plochy

Katastrálne územie: Gelnica

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 31.7.2013

Právny titul: Notárska zápisnica o vykonaní dobrovoľnej dražby v zmysle zákona                                 527/20002  Z.z.

Nadobúdateľ:  VAMAX-TRADE, s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce

                            IČO: 45 709 173


 

Rok 2014

Označenie nehnuteľnosti:

  • jednoizbový byt č. 3  na prízemí bytového domu, súpisné číslo: 1317,  na ul. Tehelná  č. 3

Katastrálne územie: Gelnica

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 15.7.2014

Právny titul: Notárska zápisnica o vykonaní dobrovoľnej dražby v zmysle zákona                                 527/20002  Z.z.

Nadobúdateľ:  Jozef Brutovský,  Gelnica


 

Rok 2017

Označenie nehnuteľnosti:

Stavba: gravitačný  dvojkomorový  vodojem, súpisné číslo: 1694 postavený na  parcelách  KNC 2900/36, KNC 2900/37, KNC 2900/38;

Katastrálne územie: Gelnica

Pozemky registra „C“:

  •           parcela č.  2900/33, druh pozemku: zastavané  plochy anádvoria s výmerou   864 m2
  •           parcela č.  2900/36, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou     82 m2
  •           parcela č.  2900/37, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  s výmerou    54 m2
  •           parcela č.  2900/38, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  s výmerou    82 m2

Katastrálne územie: Gelnica

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 29.11.2017

Právny titul: Odpredaj stavby bol realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle uznesenia MsZ Gelnica č. 105 zo dňa 28.6.2017 a č. 139 zo dňa 3.8.2017 za cenu dohodou zmluvných strán.

Odpredaj pozemkov bol realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle uznesenia MsZ Gelnica č. 105 zo dňa 28.6.2017 a č. 139 zo dňa 3.8.2017 za cenu podľa znaleckého posudku.

Nadobúdateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s, Hraničná 662/17, 058 89  Poprad

 


Označenie nehnuteľnosti:

Nebytový priestor v bytovom dome č.s.1122 na parcele KN Cč.548,  k. ú. Gelnica, ul. SNP č. 16, 17, 18, 19v meste Gelnica vrátane podielu  na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstva domu a  spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela registra KN C 548  v 1166/10000-inách z celku zapísaný na liste vlastníctva číslo 2935, okres Gelnica, katastrálne územie Gelnica.

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 11.12.2017

Právny titul: Notárska zápisnica o vykonaní dobrovoľnej dražby v zmysle zákona  527/20002  Z.z.

Nadobúdateľ: BD Plus s.r.o., Maurerova 11, 053 42  Krompachy; IČO: 45633681


 

Rok 2018

Označenie nehnuteľnosti:

Stavba bez súpisného čísla – Vodojem postavený na parcele KN C 4115/2  (v stave KN E 2163/2) s príslušenstvom,  ktoré tvorí prívodné vodovodné potrubie privádzajúce vodu z prameňa.

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva:  15. 3.2018

Právny titul: Odpredaj stavby bol realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle uznesenia MsZ Gelnica č. 138 zo dňa 3. 8.2017 a č. 190 zo dňa 30.10.2017 za cenu dohodou zmluvných strán.

Nadobúdateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89  Poprad

 

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

18.10.2019
Úvodná stránka