Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22589062

Predchádzanie vzniku BRKO v meste Gelnica

loga

Názov projektu:            Predchádzanie vzniku BRKO v meste Gelnica

Operačný program:         Kvalita životného prostredia 

Prioritná os:                     1. Udržateľné využívanie  prírodných  zdrojov 

                                        prostredníctvom rozvoja environmentálnej  infraštruktúry

                                                    

Investičná priorita:          1.1 Investovanie do sektora  odpadového hospodárstva

                                       s cieľom splniť požiadavky  environmentálneho acquis Únie a

                                       pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s

                                       investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ:              1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním

                                       na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora

                                       predchádzania vzniku odpadov
                                                   

Fond:                              Kohézny fond

Poskytovateľ:                  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia

 

Kód výzvy:                             OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Kód žiadosti ITMS2014+:        NFP310010K919 

Kód projektu ITMS2014+:       NFP310011K919

Celkové výdavky projektu:     84 687 EUR

Výška NFP:                             80 452,65 EUR

Spolufinancovanie:                 4 234,35 EUR

Plánovaná doba realizácie projektu: 05/2018 – 10/2018 (6 mesiacov)

 

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu  je predchádzanie vzniku  odpadov znižovaním  množstva biologicky  rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO)  ukladaných na  skládku odpadov, a to  nákupom záhradných kompostérov.

V rámci projektu sa nakúpi 555 kusov  záhradných kompostérov s objemom 1000 litrov (1 m³), ktoré sa budú poskytovať do rodinných domov bezodplatne na základe zmluvného vzťahu  medzi Mestom Gelnica a pôvodcom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.  Podmienkou je, že  vyprodukovaný  kompost nesmie  byť obchodovateľný. Realizáciou projektu  dosiahneme  zvýšenie podielu zhodnotených odpadov, čo v konečnom dôsledku bude mať vplyv  na zlepšenie stavu  odpadového  hospodárstva a životného prostredia v meste Gelnica.Tento projekt  je podporený  z Kohézneho fondu v rámci  Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

Odkazy na webové sídla:
Riadiaci orgán OP KŽP:                                          MŽP SR  www.minzp.sk
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP:                    SAŽP www.sazp.sk
Operačný program Kvalita životného prostredia: www.op-kzp.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

15.10.2019
Úvodná stránka