Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22623620

Poslanci

Poslanci MsZ v Gelnici

Ing. arch. Igor Cziel

Adresa: Slovenská 26, Gelnica

E-mail: igor.cziel@gelnica.sk


 

Ladislav Gross

Adresa: Záhradná 14, Gelnica

E-mail: ladislav.gross@gelnica.sk


 

Ing. Igor Hutka

Adresa: Kukučínova 10, Gelnica

E-mail: igor.hutka@gelnica.sk


 

Ing. Radoslav Kuraj

Adresa: Záhradná 12, Gelnica

E-mail: radoslav.kuraj@gelnica.sk


 

Doc.PhDr. Ing. Lýdia Lešková PhD.

Adresa: Banícke námestie 34, Gelnica

E-mail: lydia.leskova@gmail.com


 

Mgr. Peter Lukáč

Adresa: Tehelná 3, Gelnica

E-mail: peter.lukac@gelnica.sk


 

PaedDr. Henrieta Mihaliková

Adresa: Športová 29, Gelnica

E-mail: henrieta.mihalikova@gelnica.sk


 

MUDr. Ivan Mráz

Adresa: Hutná 14, Gelnica

E-mail: ivan.mraz@gelnica.sk


 

Ing. Štefan Nemčík

Adresa: Slovenská ul., Gelnica

E-mail: stefan.nemcik@gelnica.sk


 

Ing. Gabriela Oravcová

Adresa: Športová 11, Gelnica

E-mail: gabika.oravcova@gmail.com


 

Mgr. Kamil Petrík

Adresa: Jarná 6, Gelnica

E-mail: kamil.petrik@gelnica.sk


 

Emil Pieger

Adresa: Banícka 76, Gelnica

E-mail: emil.pieger@gelnica.sk


 

Mgr. Michal Rothmajer

Adresa: Športová 25, Gelnica

E-mail: michal.rothmajer@gelnica.sk


 

 

 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Gelnici

 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

tieto Zásady Mesta Gelnica, ktorými sa upravuje spôsob odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Gelnici.

 

Čl.1
Rozsah platnosti

 1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Gelnici (ďalej len Zásady) upravujú odmeňovanie :
 • poslancov mestského zastupiteľstva,
 • poslancov – predsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva a
 • poslanca, ktorého primátor mesta v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poveril svojím zastupovaním – zástupcu primátora


Čl. 2
Poslanecká odmena

 1. Poslancovi patrí za účasť na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva základná poslanecká odmena vo výške 33,20 €.
 2. Poslancovi za neúčasť na zasadnutí MsZ odmena nepatrí.
 3. Poslancom MsZ s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie MsZ, príprave VZN, vnútorných noriem mesta, môže byť jeden raz v roku na návrh primátora mesta po schválení MsZ vyplatená mimoriadna odmena.
 4. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.

 

Čl. 3
Odmena predsedu a členov komisií mestského zastupiteľstva v Gelnici

 1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie MsZ, patrí k poslaneckej odmene podľa čl. 2 týchto Zásad raz ročne aj odmena vo výške 33,20 €.
 2. Členom komisií MsZ patrí odmena vo výške 4,98 € za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie.
 3. Poslancovi- predsedovi komisie, ani členovi komisie za neúčasť na zasadnutí komisie odmena nepatrí.

Čl. 4
Odmena zástupcovi primátora

 1. Poslancovi, ktorého si primátor mesta zvolil za svojho zástupcu, patrí podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Gelnici č. 12 zo dňa 21.12.2010 pravidelný mesačný plat vo výške 50 % platu primátora mesta.
 2. Zástupcovi, s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, zohľadňujúc jeho prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie MsZ, príprave VZN, vnútorných noriem mesta, môže byť jeden raz v roku na návrh primátora mesta po schválení MsZ vyplatená mimoriadna odmena.

Čl. 5
Zúčtovanie odmien poslancov

 1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa čl. 2, čl. 3, čl. 4 týchto Zásad sú prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov mestského zastupiteľstva.
 2. Odmeny podľa čl. 2 ods. 1, čl. 3 ods. 1 a 2 týchto Zásad sa spracovávajú polročne ( t.j. k 30.6. a 31.12. bežného roka) a vyplácajú vo výplatnom termíne Mestského úradu v Gelnici, t.j. do 12. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci spracovania odmien poukázaním na účet poslanca v peňažnom ústave, resp. v hotovosti.
 3. Odmeny podľa čl. 2 ods. 3, čl. 4 ods. 2 týchto Zásad sú splatné vo výplatnom termíne Mestského úradu v Gelnici, t.j. do 12. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli odmeny schválené, a to poukázaním na účet poslanca v peňažnom ústave, resp. v hotovosti.
 4. Prezenčné listiny z rokovaní MsZ a jednotlivých komisií budú ich zapisovateľmi predkladané pracovníkovi sekretariátu, ktorý vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca vypracuje písomný prehľad účastí a odovzdá ho pracovníkovi finančného oddelenia, zodpovednému za mzdovú agendu Mestského úradu v Gelnici.
 5. Odmena zástupcovi primátora podľa čl.4 týchto Zásad sa spracováva mesačne a vypláca vo výplatnom termíne mestského úradu v Gelnici, t.j. do 12. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac poukázaním na účet zástupcu primátora v peňažnom ústave.
 6. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov Mesta Gelnica.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

 1. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Gelnici boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Gelnici č. 40 dňa 3.3.2011
 2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje MsZ.
 3. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia MsZ.
 4. Schválením týchto Zásad v MsZ v Gelnici stráca platnosť uznesenie MsZ v Gelnici č. 103 zo dňa 16.6.2010.

 

 

Anna Nemčíková
primátorka mesta

V Gelnici, dňa 31.1.2011

 

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

17.10.2019
Úvodná stránka