Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22615621

Poplatok za komunálny odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Poplatník  

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,   ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať  alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať  alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

                 
Oznamovacia povinnosť 

Poplatník  je povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik, zmeny a zánik  poplatkovej povinnosti  a to do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

 

Sadzby poplatku

Sadzby miestneho poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené vo VZN č. 87/2015.

 

Uplatnenie  nároku na úľavu z poplatku 

Mesto poplatok odpustí  alebo zníži za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že v zdaňovacom období sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Pre účel preukázania mesto ustanovilo doklady, ktoré je potrebné predložiť:

 

 • úradné potvrdenie o pobyte v zahraničí, potvrdenie o návšteve školy v zahraničí za príslušný školský rok, potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v zahraničí v danom  zdaňovacom období, kópia prac. zmluvy zo zahraničia, potvrdenie o pobyte vyhotovenom ubytovacím zariadením  v zahraničí, príp. iné riadne preukázanie ubytovania v mieste štúdia alebo  v mieste vykonávania práce alebo v mieste pobytu v zahraničí
 • potvrdenie o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou
 • rozhodnutie o výkone  trestu odňatia slobody alebo rozhodnutie o výkone väzby
 • čestné prehlásenie osôb s trvalým pobytom na adrese poplatníka, ktorého skutočný pobyt nie je známy
 • potvrdenie o umiestnení /ústavy, kňazi a ich rodinní príslušníci, rehoľné sestry/
 • potvrdenie o návšteve školy na území SR mimo miesta trvalého pobytu a potvrdenie o prechodnom pobyte alebo zmluva o ubytovaní alebo potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní v SR
 • potvrdenie zamestnávateľa spolu s potvrdením o prechodnom pobyte alebo zmluvou o ubytovaní alebo dokladom o ubytovaní
 • potvrdenie o prechodnom pobyte a potvrdenie o platení poplatku v mieste prechodného pobytu alebo zmluva o ubytovaní alebo doklad o ubytovaní a potvrdenie o platení poplatku v mieste ubytovania na území SR u poplatníkov zamestnaných mimo územia mesta Gelnica.

                                                             

V zmysle § 5 ods. 1  zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) pri správe daní sa používa štátny jazyk a písomnosti správcu dane sa vyhotovujú a podania daňového subjektu musia byť v štátnom jazyku.

 

Kedy uplatniť úľavu z poplatku 

Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku  predložením  dokladov preukazujúcich nárok na zníženie  alebo odpustenie poplatku za preukázané obdobie vždy v lehote 30 dní od

 • vzniku povinnosti platiť poplatok, súčasne so splnením ohlasovacej povinnosti
 • od zmeny už nahlásených údajov
 • od zániku poplatkovej povinnosti.

 

ODPORÚČANIE

Doklady na uplatnenie úľavy predložiť do 31. januára príslušného roka.

 

Platenie poplatku 

Termíny splátok  poplatku budú uvedené v rozhodnutí, ktorým správca dane poplatok vyrubí. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a  v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.

 

V tomto roku uvažujeme s nasledovnými splátkami:

1. Fyzické osoby:

 •  pri výške poplatku do 50 € jednorázová splatnosť v termíne do 30.6. príslušného kalendárneho roka
 •  pri výške poplatku nad 50 € možnosť dvoch rovnakých splátok - do 30.6. a do 30.9. príslušného kalendárneho roka

 

2. Právnické osoby a podnikatelia:

 • pri výške poplatku do 100 € jednorázová splatnosť v termíne do 30.6. príslušného kalendárneho roka
 • pri výške poplatku nad 100 € možnosť dvoch rovnakých splátok - do 30.6. a do 30.9. príslušného kalendárneho roka.

 

 

Bankové spojenia pre zaplatenie miestnych daní a poplatkov

Pre všetky druhy daní a poplatok za komunálny odpad:

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK51 0200 0000 0000 2422 7592
BIC: SUBASKBX

Variabilný symbol:
individuálne uvedený v Rozhodnutí 
      
Konštantný symbol: 0558

 

Platby je možné realizovať viacerými spôsobmi:

- v pokladnici Mestského úradu,
- v pokladnici VÚB, a.s.,

- poštovou poukážkou,
- prevodným príkazom v ktorejkoľvek banke,
- internetbankingom.

 

 

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 87/2015

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

17.10.2019
Úvodná stránka