Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22586388

Podmienky nájmu

Podmienky nájmu nebytových priestorov:
- sú špecifikované v Prílohe č. 3 k  VZN 79/2013 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Gelnica, výšky nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Gelnica a o zriadení vecného bremena

 


PODMIENKY NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V PRIEMYSELNOM PARKU
V GELNICI
PRIEMYSELNÝ PARK GELNICA

Hlavná ulica 343/50, 056 01 Gelnica

 

V decembri 2008 schválila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
mestu Gelnica žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Priemyselný park
v meste Gelnica“. Projekt bol podaný v rámci operačného programu „Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast“, opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov (podpora budovania hnedých priemyselných parkov). Schválená výška nenávratného finančného príspevku je 4 038 854,29 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 4 251 425,57 EUR.
Realizáciou aktivít projektu došlo k vybudovaniu Priemyselného parku v Gelnici v priestoroch areálu firmy SEZKA Gelnica na Hlavnej ulici. V procese prípravy projektu sa predpokladalo umiestnenie 4 až piatich investorov v Priemyselnom parku a s vytvorením približne 241 nových pracovných miest
v elektrotechnickom priemysle a ľahkom strojárstve, ktoré so sebou prinesú aj ďalšie následné investície potrebné na prispôsobenie výrobných a administratívnych priestorov podľa požiadaviek investorov.


Pri určovaní výšky nájomného postupuje Mesto Gelnica podľa Všeobecne záväzného
nariadenia o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
Mesta Gelnica, výšky nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Gelnica
a o zriadení vecného bremena. Navrhovaná výška nájomného v PP je primeraná výške nájmov
obvyklým v meste Gelnica.
Obsadzovanie nebytových priestorov sa zabezpečuje v súlade so zákonom o majetku obcí č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – formou výberových konaní, v ktorých sú
stanovené podmienky pre prípadných záujemcov a stanovená minimálna výška nájmu.
Okrem podmienok stanovených v Prílohe č. 1 tohto VZN, pre obsadzovanie nebytových
priestorov v priemyselnom parku je potrebné dodržať aj tieto špecifické podmienky:

 

  1. Oprávnení investori v PP sú investori zameraní na výrobu, tzn., že v prihláške do výberového konania musia doložiť výpis z obchodného registra s predmetom činnosti - výroba.
  2. Investori sú zmluvne viazaní povinnosťou na následnú investíciu (úprava priestorov, stroje a zariadenia potrebné na výrobu) potrebnú na prispôsobenie výrobných a administratívnych priestorov podľa svojich požiadaviek, aby sa splnil merateľný ukazovateľ dopadu, ktorý bol Mestom Gelnica deklarovaný v projekte. Investor musí relevantne dokladovať objem následne investovaných prostriedkov prenajímateľovi.
  3. Zmluva s investorom bude na dobu neurčitú. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov bude spracovaný v spolupráci s právnou zástupkyňou mesta. Administratívu nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov bude zabezpečovať pracovník mesta.
  4. Služby spojené s nájmom: dodávka energií (elektro, teplo, voda) - samostatné merania médií si zabezpečí každý investor na vlastné náklady. Likvidáciu odpadu zabezpečí investor za svoju prevádzku.

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

15.10.2019
Úvodná stránka