Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22568293

PHSR mesta Gelnica

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Gelnica

na roky  2015 – 2021

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) je spolu s územným plánom základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Zo zákona patrí medzi základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja a spracováva sa na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na cca 10 rokov a mal by byť pravidelne aktualizovaný. PHSR sa tak stáva výsledkom strategického plánovania zodpovedných obcí či miest a nevyhnutnou súčasťou podpornej dokumentácie pri akýchkoľvek žiadostiach o grant alebo nenávratný finančný príspevok.


 

Akčné plány PHSR

Finančný plán PHSR

Zámer spracovania PHSR mesta Gelnica na roky 2015 - 2021: 

 

ZÁMER SPRACOVANIA PHSR 

Názov dokumentu:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Gelnica na roky 2015 - 2021

Forma spracovania:

Dodávateľsky za aktívnej spolupráce zamestnancov a organizácií v meste

Riadenie procesu:

Spôsob riadenia procesu spracovania:

Spracovanie tohto dokumentu je postavené na postupe podľa „Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC“ a na báze otvorenej spolupráce so všetkými zúčastnenými stranami vstupujúcimi do procesu počas spracovania. Spracovanie PHSR je iniciované samosprávou, ale prebieha v partnerstve verejného, súkromného a tretieho sektora.

  1. Vytvorenie riadiaceho tímu.
  2. Sumarizácia informácií o meste; zhodnotenie predchádzajúceho PHSR; vytvorenie, vyplnenie a analýza dotazníkov pre mesto a osoby aktívne a pravidelne ovplyvňujúce život mesta.
  3. Vytvorenie pracovných skupín.
  4. Práca na jednotlivých častiach PHSR za aktívnej spolupráce zamestnancov mestského úradu a pracovných skupín.

Zapojenie obyvateľov mesta a komunikácia s nimi – možnosť vyjadrenia sa prostredníctvom dotazníkov v tlačenej či elektronickej forme, účasťou na pracovných skupinách ako ich členovia, účasťou na verejných stretnutiach k spracovaniu PHSR, kontaktovaním zodpovedného zamestnanca mestského úradu, či informovaním na internetovej stránke mesta – www.gelnica.sk 

Obdobie spracovania:

04/2015-11/2015 harmonogram spracovania

Financovanie spracovania:

Zmluvná cena stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania.

 

PHSR má byť nositeľom rozvojovej politiky mesta, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja. Mesto dá spracovaním PHSR najavo záujem tak o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov. Tiež získava nástroj na aktívne riadenie rozvoja v spolupráci so všetkými organizáciami a jednotlivcami, ktorí majú vplyv na život v meste samotnom.

V rámci časového intervalu spracovania dokumentu PHSR sa uskutočnia stretnutia pracovných skupín - boli zriadené 3 pracovné skupiny: environmentálna, hospodárska a sociálna- s cieľom predstavenia projektu a  členov, formulácie vízie, prerokovania analytickej  časti, vypracovania SWOT analýzy, analýzy problémov, určenia priorít a špecifických cieľov, návrhu opatrení na dosiahnutie stanovených cieľov, spracovania návrhu zabezpečenia realizácie PHSR (výber aktivít a projektov, organizačné a finančné zabezpečenie), systému monitoringu a hodnotenia PHSR (návrh merateľných ukazovateľov), prerokovania strategickej časti dokumentu. Uskutočnia sa stretnutia riadiaceho tímu s cieľom prediskutovať stratégiu, akčný plán, merateľné ukazovatele a programovú štruktúru mesta.

Ďalej prebehne posúdenie vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dôjde k zapracovaniu vznesených pripomienok do dokumentu, spracovanie finálnej verzie PHSR mesta Gelnica na roky 2015 – 2021 a návrh PHSR bude predložený na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Gelnici.

Obsah PHSR je legislatívne vymedzený zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Posledná novelizácia tohto zákona zaviedla povinnosť spracovania PHSR podľa novej „Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC“. Táto prináša záväznú štruktúru dokumentu v členení na časti:

Úvod – popisuje obsah dokumentu a prináša stručné zhrnutie prípravy PHSR, východiskových dokumentov a inštitucionálneho a časového zabezpečenia jeho spracovania.

Analytická časť – obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie s väzbami na širšie územie a odhad budúceho vývoja s dôrazom na možné riziká.

Strategická časť – obsahuje stratégiu rozvoja obce/mesta pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce/mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky.

Programová časť – obsahuje hlavne zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce/mesta.

Realizačná časť – je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja s vecným a časovým harmonogramom realizácie.

Finančná časť – obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie.

 

Povinné prílohy

        Pri spracúvaní strategického a plánovacieho dokumentu akým je PHSR je potrebné okrem iného dodržiavať určité základné princípy tvorby. Pri PHSR to sú:

  • je založený na kvalitných a overených dátach,
  • je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách – oblastiach (hospodárska, sociálna a environmentálna),
  • je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
  • je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,
  • je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.

 

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:

Podrobné informácie o procese prípravy, tvorby a schvaľovania strategického dokumentu budú priebežne zverejňované na tejto web stránke. Zverejňované dokumenty bude možné pripomienkovať, pričom o forme a čase zasielania pripomienok budú občania včas informovaní.

Kontaktné adresy: tomagova@gelnica.sk 

Oznamy:


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

14.10.2019
Úvodná stránka