Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22576788

Organizácia MsP


Úlohy mestskej polície v Gelnici:

 
 •  chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím,
 • zabezpečuje verejný poriadok v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • dbá o ochranu životného prostredia – akcie zamerané na kontrolu dodržiavania zákazu umývania motorových vozidiel na verejných priestranstvách, kontrola záberu verejných priestranstiev starými nepojazdnými vozidlami ( zákon o odpadoch), akcie zamerané proti vytváraniu divokých skládok, akcie zamerané na dodržiavanie čistoty chodníkov a ostatných komunikácií, akcie zamerané na kontrolu dodržiavania zákazu vypaľovania a spaľovania tráv a odpadu zo záhrad, akcie zamerané na udržiavanie priestranstiev okolo veľkoobjemových a maloobjemových kontajnerov na uskladňovanie komunálneho odpadu,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátorky, kontroluje dodržiavanie VZN mesta,
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom , za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom,
 • vykonáva činnosti pri zabezpečovaní verejného poriadku pri spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach – zabezpečovanie volieb, jarmok, kultúrne a spoločenské podujatia, športové podujatia, oslavy, oficiálne návštevy,
 • zabezpečuje akcie na kontrolu zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov,
 • akcie zamerané na kontrolu a dodržiavanie zákazu ambulantného predaja tovaru na území mesta,
 • akcie zamerané na odhalenie páchateľov tzv. grafitov,Organizácia Mestskej polície v Gelnici

V súlade s § 4 zákona SNR č. 564/1991 Zb. v znení zmien a noviel organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

Mestská polícia je poriadkovým útvarom mesta, ktorý má vlastné hospodárenie.
Mestskú polície tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení
úloh súvisiacich s činnosťou mestskej polície majú postavenie verejného činiteľa.

 

 

Štruktúra Mestskej polície v Gelnici:


Organizačná časť:

 
 • činnosť mestskej polície riadi náčelník mestskej polície
 • v jeho neprítomnosti ho zastupuje zástupca náčelníka mestskej polície


Výkonná časť:

 
 • do hliadkovej činnosti je zaradených 6 príslušníkov

Úradná miestnosť Mestskej polície v Gelnici sa nachádza v budove mestského úradu Gelnica, kde sa nachádza kancelária náčelníka a pracovisko príslušníkov hliadkovej činnosti, miestnosť na objasňovanie priestupkov a vypisovanie úradných tlačív.
 

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

15.10.2019
Úvodná stránka