Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22380350

Oddelenie výstavby, ochrany životného prostredia a stavebného poriadku

Oblasť dopravy a cestného hospodárstva

a) vykonáva činnosti vyplývajúce pre mesto z cestného zákona, zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách a zákona o cestnej doprave a to najmä:

 • vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu na miestnych komunikáciách(povolenia na uzávierky, obchádzky, zvláštne užívanie komunikácií a pod.)
 • určuje dopravné značenie na miestnych komunikáciách, vyjadruje sa k organizácii
  dopravy v meste
 • posudzuje všetky druhy dokumentácie z hľadiska dopravy
 • spolupracuje pri tvorbe a posudzovaní koncepčných materiálov - ÚPD, ÚPP,
  štúdii, generelov, koncepcií z hľadiska dopravy
 • samostatne alebo v spolupráci s Technickými službami mesta Gelnica zabezpečuje
  realizáciu dopravných stavieb, dopravného značenia, údržbu a opravu komunikácií
 • vedie pasport miestnych komunikácií, pasport dopravného značenia
 • vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie

b) vydáva povolenia na záber verejného priestranstva (skládky, vozidlá)
c) spolupracuje s mestskou políciou
d) spolupracuje na organizovaní a zabezpečovaní gelnických jarmokov a vianočných trhov z hľadiska dopravy

 

Oblasť evidencie a administratívnych činností

 • vedie evidenciu nehnuteľností na území mesta
 • vydáva rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení orientačných a súpisných čísel pre nehnuteľnosti
 • vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie bytu v meste
 • sleduje mesačné platby úhrad kúpnych cien bytov odpredaných z majetku mesta do vlastníctva fyzických osôb
   

 


 

Oblasť životného prostredia

 • a) vykonáva na úseku ochrany ovzdušia činnosti, ktoré vyplývajú zo Zákona o ovzdušía to najmä :
 • vedie evidenciu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • vydáva súhlas na uvedenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia do prevádzky
 • vyrubuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia,
 • b) vykonáva na úseku mestskej zelene činnosti, ktoré vyplývajú pre mesto zo zákona o
  ochrane prírody a krajiny, a to najmä :
 • vydávanie nevyhnutných opatrení vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku,
  na ktorom rastie drevina na jej ozdravenie, alebo vydanie rozhodnutia o jej vyrúbaní
 • vydáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných
  priestranstvách a vo volnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi
  kultúrami a plodinami
 • prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo
  života človeka alebo značná škoda na majetku
 • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady
 • vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
 • vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, všeobecne záväzných
  právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných
 • rozhodnutí v rozsahu jeho pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených
 • nedostatkov
 • c) zabezpečuje na úseku odpadového hospodárstva povinnosti, ktoré pre mesto
  vyplývajú zo Zákona o odpadoch a to najmä:
 • posudzuje dokumentáciu všetkých stupňov z hľadiska odpadového hospodárstva
 • spracováva a aktualizuje program odpadového hospodárstva mesta a zabezpečuje
  jeho plnenie prostredníctvom firmy, ktorá zabezpečuje pre mesto služby v
  odpadovom hospodárstve
 • vedie rozborovú a hodnotiacu štatistiku o komunálnom odpade za mesto Gelnica,
  vedie evidenčné listy
 • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa osobitných predpisov
 • kontrola činností pri narábaní s komunálnym odpadom
 • tvorba podkladov pre prípravu rozpočtu v narábaní s komunálnym odpadom,
 • vedenie agendy poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vystavenie platobných výmerov, evidencia platieb, vymáhanie nedoplatkov
 • spracovávanie zoznamov dlžníkov na daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • d) na úseku ochrany vôd:
 • vydáva rozhodnutie po súhlase správcu vodného toku o úprave, obmedzení alebo
  zakázaní používania vôd bez náhrady, ak to vyžadujú vodohospodárske alebo iné
  dôležité záujmy spoločnosti, bezpečnosť osôb alebo vodohospodárskych diel,
  prípadne zariadení, ochrana rybárstva, alebo ak sa pri ňom porušujú ustanovenia
  zákona
 • vydáva podmienky a súhlas po súhlase správcu vodného toku na stavby, zariadenia,
  prípadne činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie správcu vodného toku,
  ovplyvňujúce vodné pomery, a to :
 • na stavby a zariadenia vo vodných tokoch a v ich korytách a na pozemkoch pri nich,
  na zriaďovanie diaľkových potrubí, skladov, nádrží a skládok látok ohrozujúcich akosť
  vody, na stavby umožňujúce podzemné skladovanie látok v zemských dutinách a na
  stavby komunikácií
 • na zmeny stavieb a zariadení uvedených v predchádzajúcich odsekoch
 • na stavby a na dobývanie nerastov, ako aj na zemné práce v zátopových územiach,
  v chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a v ochranných pásmach
 • na stavby vo vzdialenosti do 15 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze vodného toku
 • upravuje, obmedzuje alebo zakazuje nakladanie s vodami na nevyhnutne potrebný
  čas nakladaním s vodami
 • navrhuje opatrenia a nápravu ak dôjde k mimoriadnemu obmedzeniu alebo
  znemožneniu odberov povrchovej alebo podzemnej vody, povolených podľa zákona
 • Pritom tiež navrhuje:
 •  kto, akým spôsobom a v akom rozsahu je povinný vykonať opatrenie na zabezpečenie
  náhradného odberu vody, prípadne na jej dovážanie
 • rozhodne o zriadení prípojky na verejnú kanalizáciu, ak medzi správcom verejnej
  kanalizácie a tým, kto žiada o pripojenie na ňu, dôjde k sporu o zriadení prípojky
 • povoľuje použitie podzemnej vody na iné účely ako je ustanovené osobitnými predpismi
 • Rozhoduje:
 • v pochybnostiach, či ide o verejný vodovod po dohode s orgánom štátnej správy
 • o obmedzení, regulácii alebo inak upravuje zásobovanie pitnou vodou pri nedostatku
  pitnej vody bez náhrady
 • v pochybnostiach o rozsahu povinností správcov (vlastníkov, užívateľov) nehnuteľností
  pri vodných tokoch pri umožnení správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia a
  pri odstraňovaní prekážky vo vodnom toku pozdĺž svojich pozemkov, ak ide o drobné
  vodné toky
 • ukladá výkon opatrenia na odstránenie stavu, ak bola porušená verejná kanalizácia,
  vodovod, alebo ak bola ohrozená ich prevádzka
 • uskutočňuje výkon právoplatných rozhodnutí a všetky správne úkony s konaním
  uvedených činností,

 


 

Oblasť stavebného poriadku

 • a) zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa Stavebného zákona a to najmä :
 • ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, vydávanie povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení,
 • určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno
  uskutočniť len na základe stavebného povolenia,
 • rozhoduje o povinnosti vytýčenia drobných a dočasných stavieb alebo pri
  terénnych úpravách,
 • vedie územné konania a vydáva územné rozhodnutia,
 • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny,
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia,
 • vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie,
 • povoľuje zmeny v užívaní stavby,
 • nariaďuje údržbu stavieb, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbách alebo stavebných pozemkoch a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení,
 • rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku,
 • rozhoduje o vyprataní stavby,
 • nariaďuje vykonať nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia,
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie,
 • rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
 • vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom,
 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
 • nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb,
 • zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému,
 • vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu,
 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
 • poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vyzýva na zjednanie nápravy, ak sa pri štátnom stavebnom dohľade zistí na stavbe závada,
 • určuje, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie v prípade, ak sa príslušné dotknuté stavebné úrady, na ktorých územných obvodoch sa má stavba alebo opatrenie realizovať, nedohodnú,
 • zabezpečuje výkon stavebného úradu pri vyhradenej právomoci podľa § 123 zákona pri jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých stavbách alebo pri opatreniach s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí,
 • vedie vyvlastňovacie konanie a vydáva vyvlastňovacie rozhodnutie,
 • rozhoduje o zrušení vyvlastňovacieho rozhodnutia,
 • zabezpečuje konanie a vydáva nariadenie o odstránení stavby podľa Stavebného zákona,
 • zabezpečuje konanie o dodatočnom povolení stavby,
 • nariaďuje odstránenie informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak
  splnili účel, na ktorý boli povolené alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému
  účelu,
 • rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľa na vykonávaní informačných činností
  podľa osobitných predpisov,
 • vedie evidenciu :
 • územné rozhodnutia a všetky písomnosti týkajúce sa územných rozhodnutí a
  rozhodnutí o ochrane objektov, chránenom území a ochrannom pásme, vydávané
  podľa osobitných predpisov, včítane prípadných zmien a doplnkov,
 • stavebných povolení spolu so všetkými písomnosťami týkajúcich sa stavebných
  povolení, kolaudačných rozhodnutí a iných opatrení týkajúcich sa stavieb,
 • sleduje všetku stavebnú činnosť v meste a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi
  územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje, či sa stavby a ich zmeny,
  terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú podľa Stavebného zákona,
  stavebného povolenia,
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov
  (zák. c. 27/87 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti) a dbá o ochranu
  prírodných hodnôt,
 • vydáva povolenia o ochranných pásmach, pokiaľ tieto činnosti nevykonáva organizácia
  spravujúca vodný tok v súvislosti s jeho správou,
 • vydáva rozhodnutia o zátopových územiach a rozsah pozemkov, na ktorých činnosti
  ovplyvňujú vodné pomery na návrh správcu vodného toku a oznamuje ich príslušným
  stavebným úradom,
 • zabezpečuje archivovanie a skartáciu agendy podľa osobitných predpisov,

 

Oblasť ŠFRB

 • a) zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti podľa zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a to najmä :
 • prijíma žiadosti fyzických osôb o poskytnutie podpory na výstavbu z finančných prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania
 • prijíma žiadosti právnických osôb o poskytnutie podpory na výstavbu z finančných prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania
 • prijíma žiadosti obcí o poskytnutie podpory na výstavbu nájomných bytov z finančných prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania
 • vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠFRB v rámci poskytnutej podpory
   

ŠFRB - aktuálne vzory všetkých typov žiadostí o poskytnutie podpory, odkaz na www.sfrb.skwww.build.gov.sk,
 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

„Sme partner programu Košického samosprávneho kraja TERRA INCOGNITA“.

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

22.9.2019
Úvodná stránka