Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22686518

Oddelenie výstavby, ochrany životného prostredia a stavebného poriadku

Vedúci oddelenia - Ing.arch. Jozef Kubovčík


e-mail: jozef.kubovcik@gelnica.sk
tel. 053 -   4814 116 - vedúci oddelenia

 

 • Miroslav Hennel - referent oddelenia VOŽPaSP

e-mail: miroslav.hennel@gelnica.sk

 

 • Mgr. Viera Hrabovská - referent oddelenia VOŽPaSP

- prideľovanie mestských bytov a súpisných čísel

tel. 053- 4814 125

e-mail: viera.hrabovska@gelnica.sk

 

Stavebný úrad            

 • Ing. Jana Kolbaská - referent oddelenia VOŽPaSP
 • Ing. Viera Tokarčíková - referent oddelenia VOŽPaSP

tel. 053 - 4814 110

e-mail: jana.kolbaska@gelnica.sk,  viera.tokarcikova@gelnica.sk


 

Oblasť investícií

 • zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby mesta,
 • zabezpečuje projektovú dokumentáciu investícií,
 • zabezpečuje vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia investícií mesta,
 • zabezpečuje výber zhotoviteľov podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje prípravy zmlúv o dielo
 • vykonáva odborný stavebný dozor,
 • pripravuje a predkladá návrhy rozpočtu mesta, kontroluje čerpanie rozpočtu oddelenia,
 • preberá a odovzdáva do evidencie majetku dokončené investície,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu podľa platných predpisov,
 • zabezpečuje podporu výstavby z prostriedkov ŠFRB
   

Oblasť územného rozvoja

 • v zmysle platných právnych predpisov zabezpečuje obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územného plánu mesta, jeho častí a vybraných priestorov, včítane územno-plánovacích podkladov (urbanistické štúdie, generely a pod.), čiastkových zmien a doplnkov územných plánov,
 • vydáva stanoviská ku všetkým druhom dokumentácie (štúdia, zadanie, projekt),
 • koncepčným materiálom a podkladom na úrovni záväzného stanoviska mesta,
 • poskytuje poradenské a konzultačné služby pre občanov pri ich podnikateľských
  zámeroch na území mesta
 • zúčastňuje sa rokovaní k problematikám územného rozvoja a územno-technického
  rozvoja dotýkajúcich sa záujmov mesta, zvolaných orgánmi štátnej správy,
  odbornými organizáciami, právnickými a fyzickými osobami,
 • usmerňuje a koordinuje dobudovanie a rozvoj mesta a jeho častí, areálov,
  zón a súboru objektov s cieľom tvorby kvalitného urbanisticko-architektonického
  a funkčného riešenia,
 • účinne spolupracuje s orgánmi štátnej správy a odbornými organizáciami, oddeleniami MsÚ za účelom dosiahnutia vytýčených koncepčných zámerov a kvality riešenia,
 • zabezpečuje riadne uloženie schváleného UPN, UPD a všetky podklady k nej, ako aj
  doklady o zmenách a doplnkoch,
 • spracováva urbanistické a územno-technické zásady a regulatívy rozvoja vybraných
  častí mesta podľa potreby a aktuálnosti,
 • vytvára koncepčné i realizačné podmienky pre reanimáciu voľnej krajiny za účelom
  umocnenia ekologickej stability územia,
 • spolupracuje na zabezpečovaní podkladov a podmienok pre verejné súťaže a konkurzy
  z hľadiska urbanistického a územno-technického,
 • na úseku starostlivosti o kultúrne pamiatky v zmysle platných zákonov vedie
  informatívny prehľad a zoznam kultúrnych pamiatok na území mesta, spolupracuje s krajským pamiatkovým úradom a koordinuje stavebné činnosti na území pamiatkovej zóny,
 • uplatňuje záujmy mesta v regionálnych, nadregionálnych a celorepublikových
  koncepciách, dokumentoch a iných rozvojovo strategických zámeroch,
 • koordinuje a usmerňuje urbanisticko-priestorový, krajinársko-ekologický a
  územno-technický rozvoj spravovaného územia mesta i vo väzbe na susediace sídla,

 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

22.10.2019
Úvodná stránka