Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22615316

Oddelenie správy majetku a rozvoja mesta

Vedúca oddelenia - Ing. Anna Tomagová

email: anna.tomagova@gelnica.sk,

tel. 053/ 4814 114 - vedúca oddelenia

            

tel. 053 - 4814 113,114 - referenti    
 

 • Ing. Martina Smoradová - referent OSMaRM

e-mail: martina.smoradova@gelnica.sk

 • Stela Garančovská - referent OSMaRM

e-mail: stela.garancovska@gelnica.sk

 • Bc. Simona Muránska - referent OSMaRM

e-mail: simona.muranska@gelnica.sk

 • Miriam Šmelková -  referent OSmaRM

email: miriam.smelkova@gelnica.sk

 


 

Činnosť - oddelenie správy majetku a rozvoja mesta

 

 • plní úlohy súvisiace s evidenciou a stavom majetku mesta, spracováva potrebné podklady k manipulácii s týmto majetkom a vykonáva všetky potrebné úkony súvisiace s touto agendou
 • spolupracuje s orgánmi pre evidenciu nehnuteľností a vykonáva potrebné operácie súvisiace s evidenciou majetku mesta v katastri nehnuteľností;
 • zabezpečuje postupné majetkoprávne vysporiadanie všetkého majetku mesta a jeho zaevidovanie v katastri nehnuteľností;
 • vypracováva návrhy kúpno-predajných  zmlúv s fyzickými a právnickými osobami a špecifické a komplikované prípady  predkladá  na posúdenie právnemu poradcovi mesta Gelnica;
 • vyhotovuje nájomné zmluvy  na nebytové  priestory, ktoré sú majetkom mesta a ktoré boli schválené  MsZ k prenájmu a sleduje  platby nájomného, eviduje nedoplatky a vymáha ich;
 • vyhotovuje  nájomné zmluvy na dočasné užívanie pozemkov, ktoré boli schválené  MsZ
 • k prenájmu;
 • vyhotovuje  zmluvy o prevode  majetku do správy  organizácií mesta;
 • zabezpečuje ucelenú písomnú agendu a organizačne zabezpečuje  odpredaj nehnuteľného i hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Gelnica v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí a v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom  mesta
 • administruje a pripravuje podklady do Komisiu pre tvorbu a použitie fondu údržby a opráv bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, zabezpečuje podklady pre odvod do fondu opráv  z vybratého nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve mesta.
 • Spolupracuje so Správou domov Gelnica, s.r.o., ako správcom nehnuteľností mesta Gelnica,
 • v zmysle Mandátnej zmluvy č.1/2007 v znení dodatkov.
 • vykonáva celkovú fakturáciu a refakturáciu služieb
 • zabezpečuje  prevod majetku štátu  do majetku  mesta prostredníctvom delimitácie;
 • eviduje  právnické a fyzické osoby podnikajúce na území mesta Gelnica
 • vydávanie povolení predajného, prevádzkového času a prechodného uzatvorenia predajní
 • vydávanie povolení na predaj na trhových miestach v meste Gelnica
 • príjem oznámení o konaní kultúrnych  a športových podujatí na území mesta
 • výkon fyzických kontrol na trhoviskách v meste
 • organizácia, realizácia gelnického jarmoku,  vianočných trhov a iných príležitostných trhov  a zabezpečenie písomnej agendy  týchto trhov
 • Vedenie evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov a vydávanie osvedčení o zápise  do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov v zmysle zákona č. 219/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ukončenie činnosti SHR.
 • spolupráca s podnikateľmi
 • vydávanie stanoviska obce k začatiu podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky v meste
 • výberové konania na obsadenie voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta slúžiacich na podnikateľskú činnosť v meste
 • zabezpečenie písomnej agendy – komisia výberová, podnikateľská a obchodu; škodová komisia, inventarizačná komisia
 • Zabezpečenie ucelenej agendy týkajúcej sa dobrovoľných zbierok na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme, ktoré vyhlasuje mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona  o obecnom zriadení (§ 9) – najmä zverejnenie návrhu na vyhlásenie  zbierky, vypracovanie zbieracích listín, určenie spôsobu konania zbierky, návrh podporných aktivít na vykonanie zbierky, atď..
 • pripravuje podklady a spracuváva návrhy projektov  pre nadácie,  občianske združenia štátne
 • inštitúcie, za účelom získavania doplnkových finančných zdrojov, grantov  pre mesto Gelnica
 • podieľa sa na spracovaní projektových žiadostí na získanie finančných prostriedkov z operačných   programov  Európskej únie;
 • implementuje a manažuje  schválené projekty podporované z grantov Európskeho spoločenstva, po  ich realizácii ich podľa zmluvných záväzkov monitoruje;
   

 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

17.10.2019
Úvodná stránka