Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22596953

Finančné oddelenie

Vedúca oddelenia - Ing. Monika Lorincová

e-mail: monika.lorincova@gelnica.sk

tel. 053 -  4814 104 - vedúca oddelenia

 

Referenti:    

 • Mgr. Adriana Hennelová - referent

e-mail: adriana.hennelova@gelnica.sk

tel. 053 - 4814 106

 

tel. 053 - 4814 105 - referenti

 • Ing. Milan Turzák - referent, účtovník

e-mail: milan.turzak@gelnica.sk

 • Anna Vargová - refrent

e-mail:anna.vargova@gelnica.sk

 

 

Oblasť rozpočtová a finančná

 • vedenie agendy rozpočtu vrátane zmien a príslušných uznesení - spracovanie plánu tvorby a použitia rezervného fondu, soc.fondu, fondu rozvoja bývania
 • sledovanie a poskytovanie príspevkov prísp. organizáciám mesta, telovýchovným klubom a iným subjektom v zmysle rozpočtu
 • spracovanie zmlúv o poskytnutí nenávratných príspevkov a prechodných fin. výpomocí
 • realizácia finančnej kontroly v zmysle platných predpisov za fin. oddelenie
 • vedenie podvojného účtovníctva mesta podľa platných právnych predpisov, kontrola úplnosti dokladov, tvorba interných dokladov, zúčtovanie poklaničných operácií, účtovanie o pohybe majetku, tvorba analytických či podsúvahových účtov, tvorba účtovného rozvrhu
 • analytické účtovanie dotácií zo štátneho rozpočtu
 • zabezpečenie vykonania auditu
 • spracovanie podkladov do rozpočtu za fin. oddelenie
 • sumarizácia pokladov do rozpočtu od všetkých odd. MsÚ, iných zložiek mesta a ďalších subjektov a usporiadanie rozpočtu po formálnej stránke v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, úpravy prvotného návrhu podľa pokynov vedenia mesta, koordinácia s rozpočtami mestských organizácií, v prípade pozmeňujúcich návrhov fin. komisie alebo Mestského zastupiteľstva /MsZ/ realizácia ďalších úprav rozpočtu
 • spracovanie návrhov na zmeny rozpočtu na základe podkladov jednotlivých odd. MsÚ, či iných organ. zložiek mesta a podľa pokynov vedenia mesta, v prípade pozmeňujúcich návrhov fin. komisie a MsZ realizácia ďalších úprav
 • poskytovanie prehľadov o čerpaní rozpočtu všetkým oddeleniam a iným org.zložkám mesta
 • spracovanie správ o čerpaní rozpočtu, o tvorbe a použití prostriedkov fondu rozvoja bývania,o tvorbe a použití prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 • spracovanie záverečného účtu mesta a návrhu na použitie prebytku hospodárenia
 • zriaďovanie a rušenie účtov v peňažných ústavoch, sledovanie stavu fin. prostriedkov na účtoch mesta, realizácia potrebných prevodov medzi účtami
 • realizácia všetkých platieb bezhotovostným stykom
 • spracovanie potrebných analýz k vybaveniu úverov, sledovanie a zabezpečenie splátok istiny z poskytnutých úverov, plnenie ďalších povinností vyplývajúcich z úverových zmlúv
 • sledovanie a vyúčtovanie transferov na prenesený výkon štátnej správy
 • sledovanie a vyúčtovanie transferov na úseku školstva, správy pre Ministerstvo školstva SR
 • kontrola a evidencia vyúčtovaní o použití poskytnutých príspevkov/mimo dotačného fondu/
 • vedenie evidencie došlých faktúr, ich kontrola po formálnej stránke
 •  poskytovanie potrebných podkladov k získavaniu grantov v rámci projektovej činnosti
 • vedenie agendy finančnej komisie, príprava podkladov na prejednanie vo FK
 • zavedenie rozpočtu a jeho zmien po schválení do účtovníctva
 • spracovanie kvartálnych účtovných výkazov, ich predkladanie nadriadeným orgánom v požadovanej forme aj za príspevkové a rozpočtové organizácie mesta
 • realizácia mesačných uzávierok, ročnej účtovnej závierky
 • realizácia dokladovej inventúry mnohých účtov, inventarizácia všetkých účtov mesta, účtovanie o inventarizačných rozdieloch
 • spracovanie konsolidovanej účtovne závierky a súhrnnej uzávierky verejnej správy

 

Oblasť mzdová

 • súčinnosť s tretími osobami
 • spracovanie návrhov pre škodovú komisiu
 • vedenie mzdovej agendy pracovníkov MsÚ, MsP, školstva bez právnej subjektivity a iných organizačných zložiek mesta v zmysle mzdových predpisov
 • výkon zrážok z miezd voči štátu a iným subjektom
 • spracovanie podkladov pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd
 • vydávanie rôznych potvrdení na mzdovom úseku, napr. o odpracovanej dobe, o výške zárobku a pod.
 • spracovanie výkazov na mzdovom úseku
 • vedenie personálnej agendy zamestnancov mesta
 • príprava podkladov pre fin. komisiu
 • poskytovanie informácií v konaniach na jednotlivých úsekoch činnosti fin. odd. občanom i právnickým osobám, zasielanie VZN
 • spracovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení týkajúcich sa činnosti oddelenia
 • príprava podkladov pre kontrolu nadriadeným orgánom
 • spracovanie rôznych štatistických výkazov
 • vybavovanie bežnej korešpondencie - archivácia dokladov a ich skartácia podľa platných predpisov

 

Oblasť školstva

 

 • výkon štátnej správy v školstve a školskej samosprávy pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – zriaďovacie listiny a zmeny v nich, zoznamy žiakov, správy o prenesenom výkone štátnej správy v školstve, súhrnné správy o hospodárení v školstve
 • dávky pre deti v hmotnej núdzi mesačne - žiadosti o dotácie na stravu a  na školské potreby úradu práce a ročné vyúčtovanie
 • spracovanie rozpočtu škôl bez právnej subjektivity a kompletizácia rozpočtov škôl s právnou subjektivitou a zabezpečenie súladu s rozpočtom mesta
 • tvorba interných smerníc, všeobecne záväzných nariadení mesta, zásad týkajúcich sa školstva a financií
 • spracovanie štatistických výkazov v oblasti školstva

 

 

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

16.10.2019
Úvodná stránka