Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22717838

Dotácie 2015

Opatrenia na likvidáciu myšovitých hlodavcov a škodlivého hmyzu za účelom podpory zdravia a hygieny prostredia komunít zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

Názov projektu:

Opatrenia na likvidáciu myšovitých hlodavcov a škodlivého hmyzu za účelom podpory zdravia a hygieny prostredia komunít zo sociálne znevýhodneného  prostredia.

Poskytovateľ:  Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava

Doba realizácie: 28.12.2015- 31.3.2016

Výška dotácie: 3.800  €

Spolufinancovanie: 672 €

 

Zámer projektu:  

Dotácia je poskytnutá  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2015.

Realizáciou projektu – deratizáciou a dezinsekciou chceme zabezpečiť likvidáciu hlodavcov a škodlivých článkonožcov v sústredených bývaniach obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia v lokalitách Slovenská - Hlavná ulica, Turzovská ulica, Hnilecká ulica a Háj . Vykonaním komplexu opatrení chceme zamedziť  vzniku prenosných infekčných ochorení, zvýšiť  hygienu príbytkov cieľovej skupiny a vyčistiť  prostredie od odpadu s cieľom  zlepšiť vzťahy medzi minoritným a majoritným obyvateľstvom. 

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca - mesto Gelnica.

 

 


 

Názov projektu: „Prípravné práce komplexnej rekonštrukcie objektu Baníckeho múzea v Gelnici“

Dotácia z rozpočtu MK SR: Zmluva č. 7367/2015/1.1

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie: jún - november 2015

Výška dotácie: 5.000  €

Spolufinancovanie:  790 €

Zámer projektu:  

Mesto Gelnica postupne pripravuje komplexnú rekonštrukciu objektu bývalej radnice - dnes sídla Baníckeho múzea v Gelnici. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo Mestu Gelnica na základe spracovaného projektu s názvom „Prípravné práce komplexnej rekonštrukcie objektu Baníckeho múzea v Gelnici“ dotáciu zo štátneho rozpočtu v sume 5.000 €.  Dotácia  bola určená  na úhradu výdavkov na ukončenie architektonicko-historických výskumov. Spracovanie komplexného zámeru umožní následne Mestu Gelnica pripraviť komplexnú realizačnú dokumentáciu obnovy budovy múzea, ktorá by sa mohla stať podkladom projektu pre záchranu tejto pamiatky s možnosťou využitia prostriedkov  z dotačných fondov ŠR alebo EÚ.

 

„Projekt bol finančne podporený  dotáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

 


 

Názov projektu:      MOST cestný na rieke Hnilec– Gelnica

 

Dotácia z rozpočtu MK SR: Zmluva č. 7274/2015/1.1

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie: jún - december 2015

Výška dotácie: 3.000  €

Spolufinancovanie:  610 €

 

Zámer projektu:  

Kamenný most cez rieku Hnilec je významnou historickou pamiatkou nachádzajúcou sa na území mesta Gelnica. Bol vybudovaný z lomového kameňa v rokoch 1837-1845. Jeho technický stav si vyžaduje akútnu opravu zhlavia kamenných múrov, povrchu mostovky, ktorá je z čadičových kociek a  vyčistenie okolia pamiatky. Poskytnutá dotácia sa použila na prvú etapu  prác, a to na vypracovanie  zamerania pamiatky, spracovanie statického posudku   stavu pamiatky a spracovanie jednostupňového projektu  obnovy cestného zvršku a koruny kamenných  múrov vrátane výkazu výmer a kontrolného rozpočtu stavby.  Zámerom tejto etapy obnovy je zabezpečenie prípravy komplexnej rekonštrukcie a obnovy mostovky z andezitových kociek, čím sa zabráni stálemu prieniku dažďových vôd do konštrukcie mosta s následným premŕzaním a poškodzovaním pôvodných konštrukcií.

 

Projekt bol finančne podporený  dotáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

 

kamenný mostkamenný most


 

Názov projektu:  „Výstava – Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici“

 

Dotácia z rozpočtu MK SR: Zmluva č. MK-1072/2015/2.2

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie: máj  - december 2015

Výška dotácie: 950   €

Spolufinancovanie: 138  €

Zámer projektu:

Cieľom je výstava spojená so seminárom venovaným novým poznatkom z histórie predmetného kostola priniesť odbornej i širokej verejnosti výsledky bádania a prieskumov realizovaných v roku 2014 ako súčasť architektonicko-historických výskumov predmetnej pamiatky.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie je najvýznamnejším pamiatkovým objektom mesta Gelnica, ktorého okolnosti jeho vzniku a postupných prestavieb neboli do toho času známe, prípadne boli nepresne a chybne interpretované.

"Realizované  s finančnou  podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky".

 

výstavaotvorenie výstavy

 

 

 

 

 

 

 

 

návštevníci výstavyseminár k výstave


 

Názov projektu: „Reštaurovanie reliéfu „Zvestovanie Panne Márii“

 

Dotácia z rozpočtu MK SR: Zmluva č. MK-1087/2015/2.2

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie: máj – november 2015

Výška dotácie: 3.000  €

Spolufinancovanie: 168  €

Zámer projektu:

Projektom zabezpečíme reštaurovanie polychromovanej drevorezby od neznámeho autora z 18. storočia.  Ide o polkruhový reliéf, voľný, barokový znázorňujúci zvestovanie Panne Márii. Reštaurovaním plánujeme zachovať toto kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie – zreštaurovaný reliéf bude možné zakomponovať do stálej expozície mestského múzea.

"Reštaurátorské práce realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky."

reliéf

reliéf po reštaurovaní


 

Názov projektu:  „Remeselné dielne starých majstrov  v Gelnici 2015“

 

Dotácia z rozpočtu MK SR: Zmluva č. MK-47/2015/7.1

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie: august 2015

Výška dotácie: 1.000 €

Spolufinancovanie: 78   €

Zámer projektu:

Remeselné dielne starých majstrov sú každoročné kultúrno – spoločenské podujatie organizované pod záštitou Mesta Gelnica. Pravidelným termínom jeho konania je predvečer otvorenia tradičného Gelnického jarmoka. Mesto začalo toto podujatie organizovať v roku 1999 ako : Kultúrne dedičstvo našich predkov a súčasnú podobu a pomenovanie dostalo podujatie v roku 2004.

Tradičné slovenské ľudové remeslá a výrobu predstavia na priestranstve pred Baníckym múzeom remeselníci ako tkáč, rezbár, hrnčiar, čipkárka, šperkár, drotár, výrobca fujár a píšťal, keramikár, pernikár, sklomaliar a mnohé iné.

Súčasťou podujatia je aj kultúrny program, vystúpenia profesionálnych šermiarov, sokoliarov,  folklórnych súborov a ľudovej hudby.

Prioritným cieľom tohto projektu je z roka na rok uchovávať a odovzdať tradície, zvyky a remeslá našich predkov súčasným a budúcim generáciám.

Počas obdobia realizácie projektu každoročne v meste ožívajú tradície a kultúrne hodnoty, prostredníctvom ktorých sa posilňuje nielen spolupatričnosť ale aj hrdosť na zvyky a históriu slovenského národa.

ohňová šouskupina historického šermu

 

 

 

 

 

 

remeselné dielneremeselníci

 

 

 

 

 

 

 

 

remeselníciremeselníci


 

Názov projektu:  „Kniha oceán poznania“

 

Dotácia z rozpočtu MK SR: Zmluva č. MK-2/2015/2.5

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie: júl – október 2015

Výška dotácie: 1.000 €

Spolufinancovanie: 80  €

Zámer projektu:

Väčšinou sa každá úvaha o knižnici začína slovami o informačnom, kultúrnom a vzdelávacom význame knižníc. Čítanie mládeže a vôbec záujem detí o knihu a čítanie je v súčasnosti vo veľkej kríze. Učitelia si sťažujú, že technika čítania je veľmi nízka, čo sa následne odráža v slovnom prejave. Okrem školy a knižníc je tu ešte rodina, kde by sa mali deti viesť už od útleho veku ku knihe a neskoršie im pomáhať pri výbere literatúry. Doba ide vpred, technický pokrok kráča míľovými krokmi, a to je dobre. Je to výhoda, ale aj nevýhoda.

Čítanie prináša rôzne výhody. Predovšetkým je to tvorba predstavivosti a sebestačnosti. Ak čítame knihu, stále musíme zapájať svoj mozog a tvoriť si predstavy o tom čo čítame. To podporuje rozvoj tvorivosti, predstavivosti. Knihy dodávajú ľuďom , teda tým čo ich čítajú fantáziu, ktorú potrebuje každý človek. Druhý význam kníh je, že poskytujú ľuďom slovnú zásobu.

„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla“

( John Ruskin)

Realizáciou projektu sa zabezpečí vyhovenie požiadavkám a potrebám čitateľov mestskej knižnice, zvýšenie obratovosti knižničného fondu a návštevnosti knižnice ako takej. Taktiež vybavenie novým knižničným fondom pre všetky vekové kategórie.

Systematické nákupy kníh predstavujú pre čitateľa aktuálnosť a flexibilnosť knižnice a tým klesá riziko opustenia knižnice a nezáujem o jej návštevu.

 

 Z dotácie Ministerstva kultúry  bolo celkovo zakúpených  131  ks  knižničných jednotiek.

( beletria pre deti  (34 ks), náučná literatúra  (15 ks), beletria pre dospelých (82 ks)


 Každá knižničná jednotka bola označená textom : „ Publikácia bola zakúpená s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

obaly kníhobaly kníh

 

 

 

 

 

 

 

 

obaly kníhoznačenie zakúpených kníh

označenie zakúpených kníh
označenie zakúpených kníh

 

 

 

 

 

 

 


 

Názov projektu: „Krivé zrkadlá v Gelnici“

 

Dotácia z rozpočtu MK SR: Zmluva č. MK-669/2015/6.1

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie: jún 2015

Výška dotácie: 500 €

Spolufinancovanie: 53 €

Zámer projektu:     

12. jún - Deň krivých zrkadiel – je každoročne dňom ľudí s mentálnym  postihnutím.

 • Podujatie, ktoré odburáva predsudky.
 • Pozitívny príklad ovplyvňovať postoje verejnosti voči ľuďom s mentálnym postihnutím.
 • Každý z nás môže byť staviteľom mostov, ktoré spájajú ľudí a vytvárajú cesty k novým cieľom.
 • „Chcú žiť s nami, nie vedľa nás...“
 • „ Sú iní, nie horší...“

 

Zámer:

Mesto Gelnica v spolupráci so Združením na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím Gelnica usporadúva toto podujatie, ktoré sa teší veľkej obľube ako u hendikepovaných ľudí tak aj občanov mesta a okolia.

Na podujatí budú členovia združenia rozdávať propagačné letáky a zrkadielka. Na podujatí sa mentálne postihnutí predstavia svojím programom, ukážu výtvarné práce a výrobky z chránených dielní. Touto cestou sa verejnosť dozvie veľa o živote ľudí s mentálnym postihnutím. Ľudia s mentálnym postihnutím majú právo rozhodovať o svojom živote. My zdraví občania sme povinní ukázať im cestu a podať im pomocnú ruku, aby mohli po nej bezpečne kráčať. Našou snahou je spájať ľudí, spájať mosty...

Pohľad do krivého zrkadla nás prekvapí. Vidíme sa v ňom iní, ako v skutočnosti sme. Záleží od uhla pohľadu a tiež od zrkadla. Dôležité je uvedomiť si, že výzor nehovorí o tom, akí naozaj sme. To, na čom skutočne záleží, je ukryté vo vnútri človeka.


deti z DSS Prakovcevystúpenie detí zo ZPMP Gelnica

 


 

Názov projektu: „Gelnické Lomidrevo 2015“

 

Dotácia z rozpočtu MK SR: Zmluva č. MK-1/2018/7.1

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie: máj 2015

Výška dotácie: 850  €

Spolufinancovanie: 79  €

Zámer projektu:  

Cieľom predkladaného projektu je zachovanie miestnych a regionálnych tradícií a udržanie atraktivity regiónu pre obyvateľov, rodákov a pre potencionálnych návštevníkov nášho regiónu. S finančnou podporou prostredníctvom štátneho rozpočtu chceme zatraktívniť organizované podujatie a zároveň udržať jeho organizáciu aj do ďalších rokov.

Podujatie Gelnické LOMIDREVO je každoročné podujatie organizované mestom Gelnica, kde piliari nielen z Hnileckej doliny, ale aj regiónu SPIŠA, súťažia v siedmich disciplínach. Celé podujatie je doplnené o ukážky práce s drevom, umelecké vyrezávanie drevených sôch, ukážky ľudovej kultúry (spev a tanec).

Realizovaním akcie zakladáme tradíciu, ktorej bude zabezpečená dlhodobá propagácia podujatia tým, že socha vyrezaná z dreva na tomto podujatí bude umiestnená na verejnosti prístupných miestach (sochy vyrobené doposiaľ sú umiestnené v areáli Mestskej knižnice v Gelnici).

Podujatie nám tradične obohacujú ľudové súbory, zábavné skupiny, rezbári, pernikári, šperkárka a pre deti atrakcie ako : jazda na koni, trampolína, maľovanie na tvár a pod.

 

súťaž v odvetvovaníoceňovanie víťazov

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Názov projektu: „Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému v Meste Gelnica“

Dotácia zo ŠR SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality: Zmluva č. 16806/2014

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR - Okresný  úrad Košice, Komenského 52, Košice

Doba realizácie: december 2014 – jún 2015

Výška dotácie: 8.000  €

Spolufinancovanie: 2.000 €

 

Zámer projektu:  

Monitorovací kamerový systém  Mesta Gelnica je dôležitou súčasťou zabezpečenia ochrany verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku občanov v najfrekventovanejších a významných častiach  mesta. Realizácia projektu rozšírenia a modernizácie kamerového systému, ako formy situačnej prevencie, sleduje prioritný cieľ - potrebu skvalitniť komplexnú ochranu života a majetku obyvateľov, návštevníkov mesta ako aj majetku mesta, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území mesta. Projektom mesto rozšírilo súčasný kamerový systém o dve vonkajšie rýchlootočné Full HD kamerové jednotky, ktoré sú umiestnené v areáli sídliskovej bytovej zástavby – na Športovej ulici. Kamerové jednotky sú  napojené na súčasné monitorovacie stredisko na Mestskej polícií Gelnica.

Kamerové jednotky sú situované na stĺpoch verejného osvetlenia a zabezpečujú kontinuálne monitorovanie nielen priestranstva sídliska, prevádzok zriadených v tejto časti mesta a dopravnej situácie v predmetnej lokalite, ale najmä monitorovanie detských ihrísk, priestranstva pred zimným  štadiónom. Ide teda o priestranstvá s vysokou prioritou a fluktuáciou rizikových skupín obyvateľstva - detí, mládeže, žien a seniorov.

 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

kamerový systémkamerový systém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kamerový systém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Názov projektu: „Gelnický hrad a hradná pani ZUZANA“

Dotácia: Košický samosprávny kraj,  Zmluva č. 2985/2015/OKaCR/8988

Poskytovateľ:

Košický samosprávny kraj,

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Sprostredkovateľský orgán:  Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj

Program:  Terra Incognita   -    PODUJATIA 2015   

Dátum podania:  24.11.2014                       

Dátum realizácie:  6. júna 2015

Miesto realizácie: Zámčisko - Gelnica

Výška dotácie:  3.100 EUR

Spolufinancovanie:  310 EUR

 

logo ksk     „Toto podujatie sa koná vďaka podpore z PROGRAMU –  

       Terra incognita – programu Košického samosprávneho

       kraja.“

 

 

logo terra incognita

 

„Sme partner programu Košického samosprávneho kraja 

  TERRA INCOGNITA“.

 

 

 

 

Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlásil dotačnú výzvu Terra Incognita - podujatia 2015, zameranú na posilnenie duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrneho turizmu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na území Košického samosprávneho kraja. Do tejto výzvy sa zapojilo aj mesto Gelnica. Prioritou výzvy bolo podporiť realizáciu kvalitných podujatí pre širokú verejnosť a rozšíriť ponuku kultúrneho vyžitia pre obyvateľov Košického kraja a jeho návštevníkov. Účelom podpory podujatí s nadregionálnym významom je zvýšenie návštevnosti kraja a posilnenie jeho pozície v ponuke cestovného ruchu.

Najvyšší rozhodovací orgán programu Terra Incognita – Riadiaci výbor – na svojom zasadnutí  3. marca rozhodol o finančnej podpore 16, projektov, ktoré budú realizované v období od 1. apríla 2015 do 30. novembra 2015. Rozdelená bola celá alokovaná suma, čiže 48.000 €.

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov dotačnej výzvy Terra Incognita - podujatia 2015 prevzali podporené projekty zmluvy o poskytnutí dotácie a symbolické šeky s výškou podpory. Obyvatelia Košického kraja a jeho návštevníci tak budú mať možnosť navštíviť od jari do jesene 16 atraktívnych podujatí, približujúcich tradície, súčasný život, históriu, bohatú kultúru, ale aj voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie.

Do tejto výzvy sa zapojilo aj naše mesto GELNICA a získalo : finančný príspevok  vo výške :  3.100 €, na podujatie, ktoré sa bude konať : 6. júna 2015, na Zámčisku v Gelnici.

 

preberanie šeku


 

Názov projektu: „Kultúrne poukazy 2015 “

Prijímateľ: Mesto Gelnica, Banícke múzeum Gelnica

Dotácia z rozpočtu:  Ministerstvo kultúry SR, zmluva č. MK-8191/2015/8.2

Poskytovateľ: 

Ministerstvo kultúry SR

Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie:  do 18. novembra 2015

CIEĽ:

Ciele programu Kultúrne poukazy 2015 vychádzajú z aktuálneho stavu kultúry na Slovensku, pričom zohľadňujú legislatívnu, inštitucionálnu, ako aj ekonomickú situáciu.                            

Sú to tieto ciele:

 • podpora vzťahu detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám,
 • vytvorenie podmienok pre aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej  mládeže,
 • podpora konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšenia  kvality ich činnosti,
 • podpora adresnosti a prehľadnosti štátnej dotácie kultúrnym inštitúciám na základe reálneho záujmu občanov o ich služby (nie na základe individuálneho posúdenia úradníkov a rôznych komisií),
 • prehľad záujmu detí a mládeže o kultúru a monitorovanie návštevnosti kultúrnych inštitúcií touto vekovou kategóriou.
 • Realizácia prostredníctvom kultúrnych poukazov kultúrne podujatia a aktivity, ktoré majú kultúrny a kultúrno-edukačný charakter, sú vhodné pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl.
 • Sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov.

 

 

 

 

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

24.10.2019
Úvodná stránka