Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Gelnica
 
 

17270914

Oznamy

Zápis detí do MŠVytlačiť
 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018 - 2019 

Riaditeľky Materských škôl Hlavná 117 a Slovenská 49 v Gelnici, po dohode so zriaďovateľom, Mestom Gelnica,  v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne

od 15. mája 2018 do 17. mája 2018.

Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast, odovzdá  zákonný zástupca v Materskej škole.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) písomne na adresu uvedenú v žiadosti.

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA 

  1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 
  2. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale ako potvrdenie toho, že dieťa netrpí žiadnou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, prípadne ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania.
  3. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípade  dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára. 
  4. Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku, predchádza vydanie rozhodnutia o odklade riaditeľkou ZŠ. 
  5. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa  od troch do šiestich rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku, a to ani na adaptačný pobyt. 
  6. Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ.
  7. Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, môžu sa začleňovať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané a talentované, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky potrebné pre začlenenie. 

 

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú: 

  • deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

 

Ostatné kritériá:

Prednostne sa prijímajú:

1. Deti, ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ. 

2. Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.09.2018.

 

 


 
 

POZVÁNKA na spoločné verejné prerokovanie obcí Zlatá Idka, Kojšova mesta Gelnica správy o hodnotení navrhovanej činnosti: SKIPARK Kojšovská hoľaVytlačiť
 

POZVÁNKA


Mesto Gelnica v spolupráci s navrhovateľom NOAD s. r.o., Werferova 1/2582, 040 01 Košice a po
dohode s obcou Zlatá Idka a obcou Kojšov, v súlade s ustanovením §-u 34 ods. 2 zákona 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvolávajú
spoločné verejné prerokovanie obcí Zlatá Idka, Kojšova mesta Gelnica
správy o hodnotení navrhovanej činnosti:
"SKIPARK Kojšovská hoľa"
ktoré sa uskutoční:
dňa 19.3.2018 (pondelok) o 13:00 hod.
na chate Erika na Kojšovskej holi.

 

Program:
1/ Otvorenie prerokovania a predstavenie účastníkov stretnutia
2/ Predstavenie posudzovanej činnosti
3/ Vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie
4/ Diskusia
5/ Záver

Na verejnom prerokovaní môžu občania, odborná i laická verejnosť, uplatniť svoje pripomienky,
námety a požiadavky k prerokovanému zámeru.
V prípade, že by bol problém s dopravou občanov na chatu Erika na Kojšovskej holi, majú možnosť
obrátiť sa vopred na príslušnú obec a navrhovateľ v spolupráci s obcou zabezpečí dopravu
v dostatočnej kapacite.
Chata Erika na Kojšovskej Holi je prístupná komunikáciou v smere z Gelnice, cez perlovú dolinu (15 km) resp. komunikáciou z obce Zlatá Idka (6 km).

Súbor na stiahnutie Pozvánka.pdf Pozvánka.pdf (278.4 kB)

 
 

Poplatky za znečisťovanie ovzdušiaVytlačiť
 

Upozornenie!


Upozorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí si
v zákonne stanovenej lehote nesplnili povinnosť, vyplývajúcu z ustanovenia § 6 ods. 4
zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov, aby tak učinili v čo najkratšom čase. Predídu tak následnému zákonnému
vymáhaniu pokuty.
V zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ malého zdroja (1)povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.
Tlačivo oznámenia povinných údajov je Vám dostupné na Mestskom úrade Gelnica,
Banícke námestie 4, oddelenie výstavby a životného prostredia, alebo na internetovej stránke
Mesta Gelnica www.gelnica.sk.


(1) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

 

 


 
 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

„Sme partner programu Košického samosprávneho kraja TERRA INCOGNITA“.

Poskytnutá dotácia na rok 2017 vo výške 25 000 €.


dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

18.3.2018
Úvodná stránka