Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22681155

Podmienky výberového konania

                                                                          vlajka európskej únie
                                

         
         
 
 
 

Podmienky na obsadenie priestorov v Administratívnej budove     Do systému podnikateľského inkubátora budú vybrané začínajúce podnikateľské subjekty s platným oprávnením na podnikanie. Zaradenie záujemcov sa bude uskutočňovať na základe výberu. Počas tohto procesu si podnikateľ pripraví podnikateľský zámer, alebo plán a o svojej ekonomickej udržateľnosti v budúcnosti bude musieť presvedčiť odborný tím. Výberová komisia potom rozhodne o zaradení alebo nezaradení žiadateľa do podnikateľského inkubátora, alebo doporučí úpravu podnikateľského zámeru a jeho opätovné posúdenie. 
 

     Zaradení uchádzači, podnikatelia, firmy získajú v podnikateľskom inkubátore infraštruktúru potrebnú pre rozvoj a chod firmy:

 • materiálnu infraštruktúru pozostávajúcu z priestorov a technickej infraštruktúry;
 • nemateriálnu infraštruktúru, ktorú tvoria poradenské a konzultačné služby.


Výber firiem do inkubátora sa bude realizovať na základe týchto kritérií:
Firma:

 • má perspektívny a reálny podnikateľský zámer
 • má dobre spracovaný podnikateľský zámer, prieskum trhu a finančný plán
 • plánuje vytvoriť nové pracovné miesta
 • je ochotná vziať na seba zdravé podnikateľské riziko
 • manažment, resp. osoba podnikateľa dáva predpoklady pre úspešné zvládnutie rozbehu firmy a jej ďalšieho rozvoja
 • dodržiava etiku podnikania
 • zúčastňuje sa ponúkaných školení
 • je schopná platiť za nájom a za ďalšie služby


    Uplatňuje sa tu nasledovné pravidlo „Pokiaľ nie je schopná firma platiť ani nájom, nemala by ďalej podnikať.“ 
 

    V ekonomicky slabších regiónoch ako je región stredný Spiš je treba voliť stratégiu aktívneho prístupu k rozvoju podnikania – väčšina inkubátorových firiem nepríde sama od seba, ale ich treba vyhľadávať, pričom treba využiť efektívnu a dobre cielenú propagáciu. 
 
     O zaradení resp. nezaradení firmy do inkubátora rozhodne Komisia na podporu malého a stredného podnikania v meste Gelnica a regióne, ktorá bude zložená z členov menovaných zriaďovateľom - Mestom Gelnica.
Počet členov: 5

     Základom pre výber a umiestnenie novej firmy v inkubátore bude predložený reálny podnikateľský plán, ktorý bude posúdený odbornou komisiou.
 


Inkubačná doba


     Inkubačná doba na pobyt firiem v inkubátore je stanovená na 5 až 6 rokov. Po uplynutí inkubačnej doby firmy inkubátor opustia alebo im budú poskytované služby za najvyššie ceny. 
 

     Využívať priestory a služby inkubátora za najvyššie ceny bude firmám po uplynutí inkubačnej doby umožnené len v tom prípade, že priestory v inkubátore nebude možné obsadiť inou firmou, spĺňajúcou kritériá na zaradenie do inkubátora (to znamená, že priestory by ostali voľné a nevyužité).

     Základom prenájmu bude zmluva o prenájme nebytových priestorov (podľa zákona č.116/90Zb.).
Po uplynutí zmluvného obdobia podnikatelia opustia tieto priestory a uvolnia ich ďalším začínajúcim podnikateľom. Každý podnikateľ má päť rokov na to, aby zahájil svoju činnosť a vyhľadal, alebo vybudoval vhodné priestory pre svoje podnikateľské aktivity pre dlhšie obdobie.

     Podnikateľský inkubátor bude pôsobiť ako samofinancovateľný subjekt bez dotácií. Rozpočet inkubátora bude tvoriť:

 • nájomné za prenajaté priestory,
 • poplatky za dodávky energií, (elektrina, plyn, voda, teplo),
 • poplatky za služby (telekomunikačné, kancelárske a pod.),
 • granty a sponzorské financie


Klienti inkubátora


     Klientela Všeobecného inkubátora v Gelnici bude širokospektrálna vzhľadom na ambíciu zariadenia predstavovať akcelerátor regionálneho rozvoja v širších súvislostiach – rozvoj podnikania, vzdelávacie aktivity a fórum regionálneho rozvoja. 

Cieľové skupiny: malí a strední podnikatelia (začínajúce a existujúce firmy)

     Do inkubátora budú zaradené predovšetkým začínajúce firmy. Uprednostnené budú firmy s inovatívnym charakterom podnikateľskej činnosti v oblasti výroby, služieb a prínosu k ochrane životného prostredia. Aj keď jedným z cieľov inkubátora je podporiť začínajúce firmy – inovátorov, v regióne nie je ľahké presadiť inovačné podnikanie. Vyplýva to zo súčasnej ekonomickej základne regiónu, kde vznikajú firmy najmä v kapitálovo menej náročných odboroch s rýchlou návratnosťou vložených prostriedkov. Pri striktnom dodržiavaní podmienky inovatívneho zámeru pri zaradení firmy do inkubátora sa môže stať, že priestory inkubátora ostanú neobsadené. Preto o zaradenie do inkubátora môžu požiadať malé začínajúce firmy, ktoré majú perspektívny podnikateľský zámer s predpokladom príspevku k tvorbe pracovných miest a oživeniu tradičných remesiel. 
 

Doporučené odvetvia pre umiestnenie firiem v inkubátore
Pri umiestňovaní firiem do inkubátora sa budú uprednostňovať nasledovné odvetvia:

 • elektrotechnická výroba
 • služby v oblasti výpočtovej techniky,
 • poradenské a konzultačné služby v oblasti podnikania (právne, ekonomické, rekvalifikačné)
 • ochrana životného prostredia
 • služby (oprava/ servis elektrických a mechanických prístrojov a zariadení - napr. registračné pokladne, telefóny, drobné služby pre obyvateľov)
 • balenie výrobkov a pod.
 • obchodné činnosti, finalizácia výroby.
 • Služby v oblasti cestovného ruchu
 • Reklamné služby pre podnikateľov a marketing.


Práva a povinnosti firiem v inkubátore
 


Každá firma, umiestnená v inkubátore, bude rešpektovať nasledovné práva a povinnosti: 

Firma /právnická, resp. fyzická osoba/ zaradená do selekcie, resp. do inkubátora má právo:
 • na prednostné umiestnenie v priestoroch, určených pre inkubátorové firmy
 • na pomoc pri získavaní finančných zdrojov pre realizáciu podnikateľského zámeru
 • požadovať zachovanie mlčanlivosti zo strany správcu inkubátora o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa inkubátorovej firmy a jej podnikateľských aktivít


Právo firmy byť firmou zaradenou do inkubátora nie je právom akokoľvek vymáhateľným.

Firma, zaradená do inkubátora má povinnosť:

 • uzavrieť dohodu o spolupráci a o prenájme nebytových priestorov s prevádzkovateľom inkubátora
 • dodržiavať etiku podnikania a rozširovať dobré meno zúčastnených firiem
 • poskytnúť na požiadanie všetky údaje a dokumenty, potrebné pre spracovanie materiálov na podporu firmy
 • uhradiť faktúrované služby podľa cenníka poskytovaných služieb
 • vhodne a primerane využívať priestory, ktoré má pridelené a zabezpečiť v nich dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov a neobmedzovať ostatné subjekty v inkubátore
 • požiadať o súhlas správcu inkubátora o akýchkoľvek zmenách, ktoré plánuje urobiť v prenajatých priestoroch
 • pri opustení inkubátora uviesť prenajaté priestory do pôvodného stavu
 • dodržiavať stanovené pravidlá, ktoré platia pre nájomníkov v inkubátorePropagácia


     Pri získavaní klientov pre inkubátor dôležitú úlohu hrá vhodná propagácia. Využije sa možnosť informovať cieľové skupiny najmä prostredníctvom zapojenia relevantných inštitúcii - Mesto Gelnica, úrady práce a sociálnej starostlivosti, živnostenský úrad a pod. 
 

     Ďalšou formou bude propagácia prostredníctvom miestnych a regionálnych médií - inzeráty a oznamy v Kultúrno-spoločenskom mesačníku mesta Gelnica, Levoča a Spišská Nová Ves, mestských novinách a regionálnych denníkov Spišský denník, Gemerský denník a pod. 
 
     Možnosť získať priestory v inkubátore bude ponúkaná aj formou informačných letákov, ktoré budú umiestnené na informačných miestach dôležitých úradov - mestský úrad, obecné úrady blízkeho okolia, živnostenský úrad a úrad práce a sociálnej starostlivosti. 
 
     Raz ročne bude organizovaný „Deň otvorených dverí“ za účasti médií, kedy budú mať návštevníci možnosť vidieť priestory inkubátora. 
 
    Výhodou v tomto prípade je relatívne nízky počet obyvateľov okresného mesta, kde podobné podujatie zriadenia novej podpornej inštitúcie sa nevyhne značnej pozornosti a záujmu verejnosti, pričom najlepšou propagáciou budú skúsenosti prvých nájomcov a ich presadenie.
 


Finančné zabezpečenie činnosti inkubátora
 


     Snahou zriaďovateľa je aby podnikateľský inkubátor fungoval ako samofinancujúca jednotka. Predpokladanými zdrojmi na udržateľné financovanie sú predovšetkým zdroje z nájmu. Snahou zriaďovateľa bolo navrhnúť inkubátor tak, aby spoločné a teda neprenajimateľné priestory tvorili čo najmenšie percento oproti výrobno administratívnym prenajimateľným priestorom. 
 

     Pri určení výnosov a nákladov sa vychádzalo z predpokladaného stavu inkubátora po jeho rekonštrukcii, z celkovej plochy priestorov, určených na prenájom, zo stanovených cien za prenájom priestorov za výrobné ako aj kancelárske priestory a pod.
Rozhodujúcu časť výnosov inkubátora budú tvoriť tržby z prenájmu priestorov.

Budú existovať dva typy nájomných cien:

 • pre kancelárske priestory – firmy, ktoré podnikajú v oblasti služieb a poradenstva
 • pre výrobné priestory – firmy s výrobnou činnosťou, pre oblasť obchodu a finalizácie výroby.


Pre firmy, ktoré podnikajú v oblasti služieb a poradenstva sú určené menšie, ale nákladnejšie priestory, ich cena je preto vyššia ako cena výrobných priestorov.

Navrhované ceny prenájmu priestorov v prvých piatich rokoch fungovania inkubátora:
Sk / m²/ rok

Priestory:                               1.rok          2.rok         3.rok           4.rok           5.rok
Služby a poradenstvo             9,96 EUR    10,95 EUR   12,05 EUR   13,28 EUR    14,61 EUR

Obchod a finalizácia výroby     13,28 EUR   14,61 EUR    16,07 EUR    17,66 EUR    19,42 EUR

spoločné priestory                  6,64 EUR     7,30 EUR      8,03 EUR         8,83 EUR         9,73 EUR

    
     V druhom až piatom roku činnosti inkubátora sa zvýšia ceny za prenájom každý rok o 10 %.
Cieľom inkubátora je pomôcť malej začínajúcej firme pri jej adaptácii v podnikateľskom prostredí. Po uplynutí 5-ročnej starostlivosti v inkubátore firma prestane využívať výhody inkubátora a cena nájomného sa upraví na výšku komerčných cien (t.j. cena nájomného sa zvýši o 100 %).

Ceny za dodatočné príslušenstvo a služby na požiadanie:

     Firmy v inkubátore okrem základných služieb, ktoré súvisia s prenájmom priestorov budú mať možnosť využívať aj ďalšie ponúkané služby ako je napr. prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky, prenájom konferenčných, školiacich a prednáškových miestnosti, učební, rokovacích miestností. Pre každý rok bude stanovený cenník služieb za dodatočné príslušenstvo, ľahko dostupný pre všetkých nájomníkov. V cenníku sa budú rozlišovať dva druhy cien:
a/ základné sadzby pre firmy v inkubátore
b/ komerčné ceny pre externých klientov a firmy po ukončení tzv. inkubačnej doby
Základné sadzby pre inkubátorové firmy za dodatočné príslušenstvo a služby na požiadanie sú navrhnuté takto:

 •  prednáškové miestnosti
Prenájom za 1 hod -     3,50 €
Prenájom za 8 hod.-   15 €
Prenájom za 24 hod.-  20 €


Ceny meraných služieb:
     Služby ako spotreba elektrickej energie, spotreba vody, spotreba plynu, odvoz odpadu sa vo výrobných priestoroch budú merať individuálne a naúčtujú sa nájomníkom podľa skutočnej spotreby. V prípade kancelársky ch priestorov sa budú merané služby rozúčtovávať medzi jednotlivých nájomníkov podľa prenajímanej plochy a počtu pracovníkov.

 

Odporúčaná štruktúra podnikateľského plánu


1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
História spoločnosti/ podnikania
Identifikačné a kontaktné údaje o spoločnosti/podnikaní
Organizačná štruktúra spoločnosti
Výrobný program spoločnosti
Certifikáty spoločnosti a systém riadenia kvality

2. Charakteristika výrobného procesu (v prípade výroby)
Základná charakteristika
Technológia výroby
Materiálové vstupy a strojné zariadenia
Vplyv výroby na životné prostredie

3. Plánované trhové postavenie spoločnosti/ podnikateľa
Odberatelia, dodávatelia vstupov do výroby, využitie
lokálnych zdrojov, konkurencia

4. Tvorba pracovných miest v časovom horizonte 5 rokov

5. Finančné zabezpečenie činnosti
 • zdroje financovania
 • náklady a výnosy
 • cash – flow
 • návratnosť investícií
 

 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

21.10.2019
Úvodná stránka